Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Virgin Coconut Oil for sale: 100% Pure and Cold-pressed. Coconut Oil is extracted naturally w/out using fermentation, any chemical process or heat. I’ve been using and taking VCO for more than 25 years now and I’m in excellent health. To learn more about the many health benefits of VCO please search Virgin Coconut Oil at: www.goggle.com or www.youtube.com If you’re interested please email me: mjdasma@gmail.com

Wednesday, April 26, 2017

Repleksyon para sa Linggo Abril 30, Ikatlong Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay; Lucas 24:13-35

Mabuting Balita: Lucas 24:13-35
13 Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emaus, isang nayong may labing-isang kilometro ang layo mula sa Jerusalem. 14    Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. 15 Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila, 16    ngunit siya'y hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. 17 Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?"

Tumigil silang nalulumbay, at 18 sinabi ni Cleopas, "Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon."    19  "Anong pangyayari?" tanong niya.

 Sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga-Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. 20 Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay, at siya'y ipinako sa krus. 21  Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. 22   Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaing kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan 23 at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi'y nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. 24      Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at ganoon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus."

25 Sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi ba kayo makaunawa? Bakit hindi kayo makapaniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta? 26 Hindi ba't kailangang ang Cristo ay magtiis ng lahat ng ito bago niya makamtan ang kanyang marangal na katayuan?" 27 At patuloy na ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa Kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta.

 28 Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad, 29  ngunit siya'y pinigil nila. "Tumuloy ka muna rito sa amin. Malapit na ang gabi, dumidilim na," sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. 30   Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos; pagkatapos, pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. 31  Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus, subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. 32   Nasabi nila sa isa't isa, "Kaya pala nag-uumapaw ang ating pakiramdam habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag ang mga Kasulatan!"

 33 Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ang labing-isa at ang ibang kasamahan nila. 34 Sinabi ng mga ito sa dalawa, "Totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon! Nagpakita siya kay Simon!" 35 At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay.
+ + + + + + +
Repleksyon:
May isang babae na palaging sinasabi sa kanyang asawa ng samahan sila at ng kanyang mga anak na magsimba tuwing lingo. Palagi ring sinasabi ng lalaki sa kanyang asawa na hindi siya sasama sa kanila kasi di naman niya naiintindihan ang kung ano ang mga ginagawa sa Banal na Misa.

Sabi ng babae hindi mo ba alam na palagi kang nagkakaroon ng personal na pakikipag-ugnay kay Jesus pag ika’y nagsisimba? Hindi mo ba alam na ang mga salita ni Jesus ay palaging sinasabi sa iyo tuwing ika’y nagsisimba? At hindi mo rin baa lam na ika’y palaging tumatangap ng katawan at dugo ni Kristo sa pamamagitan ng Banal na Kumunyon? 

Sa ating mabuting balita, habang si Cleopas at ang kanyang kasama ay naglalakad papunta ng Emaus. Si Jesus na muling nabuhay ay bigla na lamang nakipaglakbay at nakipag usap sa kanila at hindi nila alam na si Jesus na muling nabuhay na pala ang kasama at kausap nila. Ito ay sa dahilang na ang kanilang atensyon ay nakatuon parin kay Jesus na namatay sa krus hindi kay Jesus na muling nabuhay.  

Si cleopas, ang kanyang kasama at si Jesus na hindi pa rin nila nakikilala  ay naglakbay hangang sa dumating sila sa lugar ng emaus at medyo gabi na iyon kaya sinabi nila kay Jesus na pansamantala na tumuloy na muna sa kanila para magpalipas ng gabi.

Habang sila ay nagsasalosalo ay dumampot si Jesus ng tinapay nagpasalamat sa Diyos at pinag hati hati niya iyon at sila ay binigyan niya. Dahil sa ginawang iyon ni Jesus ay biglang nabuksan ang kanilang mga mata na si Jesus pala ang kasama nila dahil ito rin ang ginawa ni Jesus noong huling hapunan kasama sila at ng mga apostol (Lucas 22:19-20).   

Hindi naman nag iisa si cleopas at ang kanyang kasama sa ganitong pangyayari. Dahil kadalasan tayo rin ay hindi natin namamalayan ang presensya ni Jesus sa pagdiriwang ng Banal na Misa.

At ang dahilan ay ang kawalan natin ng atensyon o konsentrasyon pagtayo ay nasa loob ng pagdirang ng Banal na Misa. Ang kakulangan natin ng interes na makinig ng mabuti sa mga pagbasa. At ang hindi natin pagbabasa ng mga salita ni Jesus sa bibliya pag tayo ay nasa ating mga tahanan.

Kung ating lamang bibigyan ng lubos na pagpapahalaga ang ating presensya sa Banal na Misa. Kung ang ating atensyon ay lubos na nakatuon sa mga pagbasa at sa ginagawa ng pari sa loob ng Banal na Misa. At kung sana ay bubuksan at magbabasa tayo ng biblia sa ating mga tanahan kahit sandali araw-araw.   

Malalaman at mararamdaman natin na si Jesus ay nakikipaglakbay din sa atin at palaging handang makipag usap sa atin. – Marino J. Dasmarinas  

No comments: