Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Wednesday, April 26, 2017

Reflection for April 30 Third Sunday of Easter; Luke 24:13-35

Gospel: Luke 24:13-35
That very day, the first day of the week, two of Jesus’ disciples were going to a village seven miles from Jerusalem called Emmaus, and they were conversing about all the things that had occurred. And it happened that while they were conversing and debating, Jesus himself drew near and walked with them, but their eyes were prevented from recognizing him. He asked them, “What are you discussing as you walk along?” They stopped, looking downcast. One of them, named Cleopas, said to him in reply, “Are you the only visitor to Jerusalem who does not know of the things that have taken place there in these days? And he replied to them, “What sort of things? They said to him, The things that happened to Jesus the Nazarene, who was a prophet mighty in deed and word before God and all the people how our chief priests and rulers both handed him over to a sentence of death and crucified him. But we were hoping that he would be the one to redeem Israel; and besides all this, it is now the third day since this took place. Some women from our group, however, have astounded us: they were at the tomb early in the morning and did not find his Body; they came back and reported that they had indeed seen a vision of angels who announced that he was alive. Then some of those with us went to the tomb and found things just as the women had described, but him they did not see. And he said to them, “Oh, how foolish you are! How slow of heart to believe all that the prophets spoke! Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory? Then beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them what referred to him in all the Scriptures. As they approached the village to which they were going, he gave the impression that he was going on farther. But they urged him, “Stay with us, for it is nearly evening and the day is almost over. So he went in to stay with them. And it happened that, while he was with them at table, he took bread, said the blessing, broke it, and gave it to them. With that their eyes were opened and they recognized him, but he vanished from their sight. Then they said to each other, “Were not our hearts burning within us while he spoke to us on the way and opened the Scriptures to us? So they set out at once and returned to Jerusalem where they found gathered together the Eleven and those with them who were saying, “The Lord has truly been raised and has appeared to Simon! Then the two recounted what had taken place on the way and how he was made known to them in the breaking of the bread.
+ + + + + + +
Reflection:
A husband was always being urged by his wife to join his family to attend Sunday Mass. The husband would always say, I don’t want to go because I don’t understand what’s going on at Mass and I am also busy with other things.

His wife told him, don’t you know that you always have a personal encounter with Jesus whenever you are at Holy Mass?  Don’t you know that the words of Jesus are always proclaimed to you at Holy Mass? And don’t you know that you always partake of Jesus Body and Blood during Holy Communion?

In our gospel, while Cleopas and the other disciple were going to Emmaus, the risen Jesus suddenly walked with them and conversed with them. They had no inkling that it was already the risen Christ who was with them. Why? This is for the reason that their focus was not on the risen Christ but on the Christ who died on the cross.

They walked-on until they reached Emmaus it was already night time so they invited Jesus to stay in their house. And while they were at a table Jesus took bread broke it said the blessings and shared it with the two of them. They immediately recognized that it was the risen Jesus Christ who was with them. For Jesus did the same sacred gesture before them and the apostles during the last supper in the upper room (Luke 22:19-20).

Cleopas and the other disciple are not alone in this predicament of not immediately recognizing the presence of Jesus in their midst. For we too are often guilty of not recognizing that Jesus is always present at Holy Mass.

And the reason behind not recognizing Jesus at Holy Mass is our lack of concentration and attention when we are at Mass. Our lack of interest with the Holy Mass readings and our failure to read Jesus life transforming words in the bible when we are in our homes.

If only we would prioritize our presence at Holy Mass, if only we would focus our attention to what the priest does at Holy Mass. And if only we would find time to open and read the life giving words of Jesus in the bible every day. We would know and feel that Jesus is also walking with us and He is ever ready to introduce Himself to us.  – Marino J. Dasmarinas

Repleksyon para sa Linggo Abril 30, Ikatlong Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay; Lucas 24:13-35

Mabuting Balita: Lucas 24:13-35
13 Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emaus, isang nayong may labing-isang kilometro ang layo mula sa Jerusalem. 14    Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. 15 Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila, 16    ngunit siya'y hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. 17 Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?"

Tumigil silang nalulumbay, at 18 sinabi ni Cleopas, "Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon."    19  "Anong pangyayari?" tanong niya.

 Sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga-Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. 20 Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay, at siya'y ipinako sa krus. 21  Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. 22   Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaing kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan 23 at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi'y nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. 24      Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at ganoon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus."

25 Sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi ba kayo makaunawa? Bakit hindi kayo makapaniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta? 26 Hindi ba't kailangang ang Cristo ay magtiis ng lahat ng ito bago niya makamtan ang kanyang marangal na katayuan?" 27 At patuloy na ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa Kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta.

 28 Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad, 29  ngunit siya'y pinigil nila. "Tumuloy ka muna rito sa amin. Malapit na ang gabi, dumidilim na," sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. 30   Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos; pagkatapos, pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. 31  Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus, subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. 32   Nasabi nila sa isa't isa, "Kaya pala nag-uumapaw ang ating pakiramdam habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag ang mga Kasulatan!"

 33 Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ang labing-isa at ang ibang kasamahan nila. 34 Sinabi ng mga ito sa dalawa, "Totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon! Nagpakita siya kay Simon!" 35 At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay.
+ + + + + + +
Repleksyon:
May isang babae na palaging sinasabi sa kanyang asawa ng samahan sila at ng kanyang mga anak na magsimba tuwing lingo. Palagi ring sinasabi ng lalaki sa kanyang asawa na hindi siya sasama sa kanila kasi di naman niya naiintindihan ang kung ano ang mga ginagawa sa Banal na Misa.

Sabi ng babae hindi mo ba alam na palagi kang nagkakaroon ng personal na pakikipag-ugnay kay Jesus pag ika’y nagsisimba? Hindi mo ba alam na ang mga salita ni Jesus ay palaging sinasabi sa iyo tuwing ika’y nagsisimba? At hindi mo rin baa lam na ika’y palaging tumatangap ng katawan at dugo ni Kristo sa pamamagitan ng Banal na Kumunyon? 

Sa ating mabuting balita, habang si Cleopas at ang kanyang kasama ay naglalakad papunta ng Emaus. Si Jesus na muling nabuhay ay bigla na lamang nakipaglakbay at nakipag usap sa kanila at hindi nila alam na si Jesus na muling nabuhay na pala ang kasama at kausap nila. Ito ay sa dahilang na ang kanilang atensyon ay nakatuon parin kay Jesus na namatay sa krus hindi kay Jesus na muling nabuhay.  

Si cleopas, ang kanyang kasama at si Jesus na hindi pa rin nila nakikilala  ay naglakbay hangang sa dumating sila sa lugar ng emaus at medyo gabi na iyon kaya sinabi nila kay Jesus na pansamantala na tumuloy na muna sa kanila para magpalipas ng gabi.

Habang sila ay nagsasalosalo ay dumampot si Jesus ng tinapay nagpasalamat sa Diyos at pinag hati hati niya iyon at sila ay binigyan niya. Dahil sa ginawang iyon ni Jesus ay biglang nabuksan ang kanilang mga mata na si Jesus pala ang kasama nila dahil ito rin ang ginawa ni Jesus noong huling hapunan kasama sila at ng mga apostol (Lucas 22:19-20).   

Hindi naman nag iisa si cleopas at ang kanyang kasama sa ganitong pangyayari. Dahil kadalasan tayo rin ay hindi natin namamalayan ang presensya ni Jesus sa pagdiriwang ng Banal na Misa.

At ang dahilan ay ang kawalan natin ng atensyon o konsentrasyon pagtayo ay nasa loob ng pagdirang ng Banal na Misa. Ang kakulangan natin ng interes na makinig ng mabuti sa mga pagbasa. At ang hindi natin pagbabasa ng mga salita ni Jesus sa bibliya pag tayo ay nasa ating mga tahanan.

Kung ating lamang bibigyan ng lubos na pagpapahalaga ang ating presensya sa Banal na Misa. Kung ang ating atensyon ay lubos na nakatuon sa mga pagbasa at sa ginagawa ng pari sa loob ng Banal na Misa. At kung sana ay bubuksan at magbabasa tayo ng biblia sa ating mga tanahan kahit sandali araw-araw.   

Malalaman at mararamdaman natin na si Jesus ay nakikipaglakbay din sa atin at palaging handang makipag usap sa atin. – Marino J. Dasmarinas  

Monday, April 24, 2017

Reflection for Saturday April 29, Saint Catherine of Siena, Virgin and Doctor of the Church: John 6:16-21

Gospel: John 6:16-21
When it was evening, the disciples of Jesus went down to the sea, embarked in a boat, and went across the sea to Capernaum. It had already grown dark, and Jesus had not yet come to them. The sea was stirred up because a strong wind was blowing. When they had rowed about three or four miles, they saw Jesus walking on the sea and coming near the boat, and they began to be afraid. But he said to them, “It is I. Do not be afraid.” They wanted to take him into the boat, but the boat immediately arrived at the shore to which they were heading.
+ + + + + + +
Reflection:
Where do you go when you are fearful or when there’s an absence of peace in your life? Do you go to Jesus and ask Him to calm you and give you peace?

 As we continue to live we would be encountering many fears and many of these fears will certainly unsettle us. Yes we worry about these fears yet after a while we also learn to submit everything to Jesus and once we do we already have peace.

While the disciples were on a boat on their way to Capernaum they encountered a strong wind and they were certainly bothered by it. What could have happened if Jesus was with them? Jesus would have told them, keep calm don’t worry for I am with you. But Jesus was not with them so they were all fearful.

Many fears bother us when there’s an absence of Jesus in our lives. Why? Because there’s an absence of stability and peace. Even if a person is rich if he/she doesn’t have Jesus there would certainly be absence of peace and calmness.

You will only have peace in your life if you have Jesus, if you don’t have Jesus expect the absence of peace to bother you. Wealth will not give you peace; power will not give you peace only Jesus will give you this elusive peace.  – Marino J. Dasmarinas   

Reflection for Friday April 28, Second Week of Easter: John 6:1-15

Gospel: John 6:1-15
Jesus went across the Sea of Galilee. A large crowd followed him, because they saw the signs he was performing on the sick. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. The Jewish feast of Passover was near. When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, "Where can we buy enough food for them to eat?" He said this to test him, because he himself knew what he was going to do. Philip answered him, "Two hundred days' wages worth of food would not be enough for each of them to have a little." One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, "There is a boy here who has five barley loaves and two fish; but what good are these for so many?" Jesus said, "Have the people recline." Now there was a great deal of grass in that place. So the men reclined, about five thousand in number. Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted. When they had had their fill, he said to his disciples, "Gather the fragments left over, so that nothing will be wasted."So they collected them, and filled twelve wicker baskets with fragments from the five barley loaves that had been more than they could eat. When the people saw the sign he had done, they said, "This is truly the Prophet, the one who is to come into the world." Since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him king, he withdrew again to the mountain alone.
+ + + + + + +
Reflection:
Do you sometimes doubt when you have a prayer before Jesus?  

Our doubts will always be a stumbling block for the realization of what we pray for. But why doubt? Perhaps our faith is lacking or perhaps we have not yet developed a close friendship with Jesus.

In our gospel for today, Philip and Andrew were already doubting if Jesus would be able to feed the large crowd who had been following Him. Philip said to Jesus, "Two hundred days' wages worth of food would not be enough for each of them to have a little." (John 6:7) Andrew said to Jesus "There is a boy here who has five barley loaves and two fish; but what good are these for so many?" (John 6:8-9)

Jesus simply told them: “Have the people recline." And after which the multiplication of the loaves and fish happened. They were able to feed the five thousand men and they had plenty to spare.

There is no impossible with Jesus, everything is possible for him who never distrust Jesus and who always believe in Jesus.


Do you want something from the Lord? Trust, believe and you will have it. – Marino J. Dasmarinas 

Reflection for Thursday April 27, Second Week of Easter: John 3:31-36

Gospel: John 3:31-36
The one who comes from above is above all. The one who is of the earth is earthly and speaks of earthly things. But the one who comes from heaven is above all. He testifies to what he has seen and heard, but no one accepts his testimony. Whoever does accept his testimony certifies that God is trustworthy. For the one whom God sent speaks the words of God. He does not ration his gift of the Spirit. The Father loves the Son and has given everything over to him. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever disobeys the Son will not see life, but the wrath of God remains upon him.
+ + + + + + +
Reflection:
What would happen to you if you detach yourself from Jesus? You become a citizen of this world everything that you do in this world is anchored in this finite world alone. Many people live for this world alone they think that there’s no God and there’s no heaven.

So when trials or problems comes along their way they have no other recourse but to solve their trials based on what this world has taught them to do. And when they are not able to solve their trials they begin to lose hope in this world and in themselves as well and it seems that it is the end of the world for them already. 

What would happen to you if you have Jesus in your life? You will be full of hope even if the situation around you seems hopeless. This is the great difference of having Jesus in your life; you will be full of hope and you will see things differently. As opposed to someone who doesn’t have Jesus in his/her life.

In our gospel for this Thursday it says: Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever disobeys the Son will not see life, but the wrath of God remains upon him.

The choice is ours to take, if we would allow Jesus to come into our lives or we would continue to shut the doors of our hearts to Jesus.  – Marino J. Dasmarinas

Reflection for Wednesday April 26, Second Week of Easter: John 3:16-21

Gospel: John  3:16-21
God so loved the world that he gave his only-begotten Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only-begotten Son of God. And this is the verdict, that the light came into the world, but people preferred darkness to light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light and does not come toward the light, so that his works might not be exposed. But whoever lives the truth comes to the light, so that his works may be clearly seen as done in God.
+ + + + + + +
Reflection:
Can we be saved by simply believing in Jesus? Is it enough to believe and not live that belief?

We must believe and we must live and give substance to what we believe by making a positive difference in the lives of others and by detesting sin. For example, if we say that we love Jesus but we ignore the cry for help of those who are in need what then is the use of saying we believe in Jesus? If we say that we believe yet we continue to allow ourselves to be captured by the devil. What then is the use of our profession of belief in Jesus?

When we say we believe we should firmly stand by our word by detesting sin in whatever form. For the simple reasons that this is the only way to Jesus, we are simply fooling ourselves if we say we believe yet we continue to sin.

There are many of us who continue to say that we believe in Jesus but when testing comes around. We push aside the light of Jesus to plunge into the darkness to be in the company of the devil. – Marino J. Dasmarinas

Reflection for Tuesday April 25, Feast of Saint Mark, Evangelist: Mark 16:15-20

Gospel: Mark 16:15-20
Jesus appeared to the Eleven and said to them: “Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved; whoever does not believe will be condemned. These signs will accompany those who believe: in my name they will drive out demons, they will speak new languages. They will pick up serpents with their hands, and if they drink any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick, and they will recover.”

Then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God. But they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the word through accompanying signs.
+ + + + + + +
Reflection:
Have you done something to share the good news about Jesus? For example, you shared the life of Jesus to a friend or a relative. Or you’ve brought someone to church for Holy Mass.

One of your foremost mission as follower of Jesus is to share Him. If you have no idea on how you would share Him you could even simply live His life. Evangelization is not only confined to sharing with your vocal words for you could also evangelize by the way you live.

When the disciples were sent by Jesus through their mission one of the unwritten commands of Jesus for them was to live His way of life. For they wouldn’t be successful missioners for Jesus without immersing their very lives on Jesus way of life.

The challenge for you therefore is to share Jesus like how the disciples shared Him. You also have to live the way of life of Jesus. For without living the life of Jesus you will not become His true follower and evangelizer.

Many in the church or outside of the church profess to follow Jesus but they do not live His life. Thus their evangelization is superficial it doesn’t take root in the hearts of those who listen to them. Therefore, an effective evangelizer is one who shares and lives the life of Jesus.  

Have you shared Jesus and have you lived Jesus' life of humility and simplicity? – Marino J. Dasmarinas

Saturday, April 22, 2017

Reflection for Monday April 24, Second Week of Easter: John 3:1-8

Gospel: John 3:1-8
There was a Pharisee named Nicodemus, a ruler of the Jews. He came to Jesus at night and said to him, “Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one can do these signs that you are doing unless God is with him.” Jesus answered and said to him, “Amen, amen, I say to you, unless one is born from above, he cannot see the Kingdom of God.” Nicodemus said to him, “How can a man once grown old be born again? Surely he cannot reenter his mother’s womb and be born again, can he?”

Jesus answered, “Amen, amen, I say to you, unless one is born of water and Spirit he cannot enter the Kingdom of God. What is born of flesh is flesh and what is born of spirit is spirit. Do not be amazed that I told you, ‘You must be born from above.’ The wind blows where it wills, and you can hear the sound it makes, but you do not know where it comes from or where it goes; so it is with everyone who is born of the Spirit.”
+ + + + +  + +
Reflection:
Nicodemus is a follower who is seeking  deeper meaning in his discipleship with Jesus. So Jesus gave him a clue on how to discover a more meaningful life with Him. And that is to be born again. 

How could we be born again when we have already been born? Indeed, we could never be literally born again. However to be born again with a more meaningful life of purpose in this world is very much possible for everyone of us.

How could we be born again with a life of purpose and meaning? We must be willing to leave behind our sinfulness. For example, our greed, self-centeredness and anything that makes us sin we must be willing to leave it all behind us. So that we can have a life of purpose and meaning with Jesus and those people that we love. 

Who would benefit if you allow yourself to be born again with a life of purpose and meaning with Jesus? The first beneficiary is you, second is your family and third are those who are around you and those who know you.

They will now see a different aura within your personality and this is made possible because you allowed yourself to have a new life of meaning and purpose with Jesus. – Marino J. Dasmarinas

Reflection for April 23, Second Sunday of Easter/Sunday of Divine Mercy; John 20:19-31

Gospel: John 20:19-31
On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained."

Thomas, called Didymus, one of the Twelve, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands and put my finger into the nailmarks and put my hand into his side, I will not believe."

Now a week later his disciples were again inside and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe." Thomas answered and said to him, "My Lord and my God!" Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed."

Now, Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book. But these are written that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that through this belief you may have life in his name.
+ + + + + + +
Reflection:
Do you sometimes feel alone, abandoned and without peace of mind?

After the death of Jesus the apostles had this feeling of being orphaned and without a leader. Add to this was the feeling of fear that was constantly being fed to their minds by the Jews.

While in a room meeting and in the midst of their loneliness and fear Jesus appeared to them and told them, “Peace be with you” perhaps to assure His apostles of His abiding presence.

The peace that Jesus gives is something that is elusive to many of us for the reason that the  peace that Jesus gives is not a byproduct of accumulation of money and power.

We may all have the wealth and power in this world but if we don’t have Jesus we would still be without peace of mind. We would still be yearning for something far greater than wealth and that is to have peace within ourselves.

Jesus in the gospel greeted His followers: “Peace be with you” not once, not twice but three times. As if to say, amidst your dificulties continue to believe that I have risen, continue to have faith in me, and continue to be faithful to me because I’m the only one who can give you peace.

Your wealth will not give you peace for it may even give you endless depression and pressure. Your power whatever it is will not give you peace as well. Your friends may give you fleeting happiness but not peace of mind.

Who then can give you this feeling of true peace that this world cannot give you? It’s no other than Jesus! He alone can give you this elusive peace and serenity. Amidst the many difficulties in your life Jesus is always there to give you peace. – Marino J. Dasmarinas 

Monday, April 17, 2017

Reflection for April 22, Saturday within the Octave of Easter: Mark 16:9-15

Gospel: Mark 16:9-15
When Jesus had risen, early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had driven seven demons. She went and told his companions who were mourning and weeping. When they heard that he was alive and had been seen by her, they did not believe. After this he appeared in another form to two of them walking along on their way to the country. They returned and told the others; but they did not believe them either.

But later, as the Eleven were at table, he appeared to them and rebuked them for their unbelief and hardness of heart because they had not believed those who saw him after he had been raised. He said to them, “Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”
+ + + + + + +
Reflection:
Among the many to whom Jesus can appear, why to Mary Magdalene first a sinner who was formerly possessed by seven demons? Why not to anyone of His eleven apostles first who by the way was with Him for three years? Or why not appear first to His Mother Mary?

Why appear to Mary Magdalene first? We don’t know but what we know of Mary of Magdalene is she is a sinner who repented. A former prostitute who left behind her sinful life to become a follower of Jesus.

Perhaps the message to us is nobody is beyond reach of the love of Jesus. The more sinful we are the more that Jesus desires to manifest Himself to us. The more that Jesus wants to convert us from sinner to become non-sinner even saint.

We should all remember that nothing is impossible with God. That God when He so desires can effect change into our lives no matter how dark our past. However, we must also cooperate with God’s plan of conversion for us.

This is for the reason that even if God desires to change us yet we don’t cooperate with His plan, then He can’t do anything. For He also gave us the freedom of will, if we would abide with His desire then we are assured of salvation.

Mary of Magdalene was docile to the desire of God to convert her that’s why she totally left behind her sinful life and became a follower of Jesus.

How about you? – Marino J. Dasmarinas