Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Virgin Coconut Oil for sale: 100% Pure and Cold-pressed. Coconut Oil is extracted naturally w/out using fermentation, any chemical process or heat. I’ve been using and taking VCO for more than 25 years now and I’m in excellent health. To learn more about the many health benefits of VCO please search Virgin Coconut Oil at: www.goggle.com or www.youtube.com If you’re interested please email me: mjdasma@gmail.com

Sunday, September 11, 2016

Repleksyon para sa Linggo Setyembre 11, Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon; Lucas 15:1-32

Mabuting Balita: Lucas 15:1-32
Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. 2  Nagbulung-bulungan naman ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng Kautusan. Sabi nila, "Ang taong ito'y nakikisama sa mga makasalanan at nakikisalo sa mga ito." 3 Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. 4 "Kung ang sinuman sa inyo ay may isandaang tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang siyamnapu't siyam sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? 5  Kapag nakita na niya ang tupa ay masaya niya itong papasanin. 6  Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, 'Makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala!' 7 Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa siyamnapu't siyam na matuwid na di nangangailangang magsisi."

"O kaya, kung ang isang babae ay may sampung salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't magsisindi siya ng ilawan, wawalisan ang buong bahay at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa ito'y kanyang makita? 9 Kapag nakita na niya ito, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, 'Makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nakita ko na ang nawawala kong salaping pilak!' 10 Sinasabi ko sa inyo, gayundin ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan."

Sinabi pa ni Jesus, "May isang tao na may dalawang anak na lalaki. 12 Sinabi sa kanya ng bunso, 'Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko.' At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. 13    Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. 14 Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. 15 Namasukan siya sa isang tagaroon, at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. 16       Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga bungangkahoy na kinakain ng mga baboy. 17  Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, 'Labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom! 18 Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. 19        Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo; ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila."' 20 At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila.

"Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap, at hinalikan. 21 Sinabi ng anak, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo.' 22        Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, 'Madali! Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. 23 Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y magdiwang. 24  Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay; nawala, ngunit muling natagpuan.' At sila nga'y nagdiwang."

 25 "Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi ito at malapit na sa bahay, narinig nito ang tugtugan at sayawan. 26 Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, 'Bakit? Ano'ng mayroon sa atin?' 27      'Dumating po ang inyong kapatid!' sagot ng alila. 'Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik nang buhay at walang sakit.' 28Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. 29 Ngunit sumagot siya, 'Pinaglilingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanma'y hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsa'y hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. 30 Subalit nang dumating ang anak ninyong ito, na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya!' 31 Sumagot ang ama, 'Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. 32 Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang, sapagkat patay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay; nawala, ngunit muling natagpuan.
+ + + + + + +
Repleksyon:
Sa isang malayong lugar ay may isang bagong halal na presidente na nagulat ng matuklasan niya na halos kalahati ng popolasyon ng kanyan bansa ay alipin ng ipinagbabawal na gamot. Kaya ang ginawa niya ay tumawag siya ng pagpupulong ng iba’t-ibang namumuno ng mga departamento ng  kanyang bansa at sinabi niya sa kanila: Gumawa tayo ng programa na mangangalaga, magtuturo at maggagamot sa mga taong ito para maayos nila ang kanilang buhay.  

Pagkatapos ng limang taon ang gobyerno ng presidenteng ito ay naging matagumpay sa kanilang pangarap na alisin na ang pagkagumon ng mga taong ito sa ipinagbabawal na gamot. Ang dating mga adik na tinulungan ng kaniyang gobyerno ay nakabalik sa kanilang normal na buhay. Ang iba ay nagkaroon ng trabaho at kabuhayan at ang iba ay naging volunteer na tagatulong  sa kanilang kumunidad.

Nang matatapos na ang panunungkulan ng presidenteng ito ang mga dating adik ay nag ambag-ambag ng anuman na kanilang makakaya. Para mag pagawa ng kanilang mga tarpaulin na nagpapasalamat sa presidente nila. Dahil para sa kanila sila ay minsan na nawala sa tamang landas ng buhay ngunit hindi niya sila pinabayaan.

Sa pamamagitan ng mga talinhaga ng nawawala at natagpuang tupa, ang nawawala at natagpuang salaping pilak at ang alibughang anak. Si Jesus sa pamamagitan ng ating mga talinhaga sa ating mabuting balita ay nakiki-usap sa atin na huwag na huwag nating pababayaan ang mga nawawala kahit na gaano man kabigat ang kanilang mga kasalanan.    
Ilang beses na po ba nating pinabayaan yung mga taong nawawala sa ating mga buhay. Minsan ang ating turing sa kanila ay wala na silang halaga dahil sa kanilang mga nagawang pagkakamali sa atin. Kaya pinababayaan nalang natin sila na para bagang wala na silang halaga sa ating buhay at sa ating lipunan.

Pero hindi ito ang itinuturo sa atin ni Jesus sa ating mabuting balita bagkus ang itinuturo sa atin ni Jesus ay huwag pababayaan ang mga nawawala sa tamang landas.  Patuloy silang hanapin dahil kaya parin nilang mag bagong buhay sa pamamagitan ng ating pagmamahal, pagpapatawad at pagtulong sa kanila.

Pinababayaan mo nalang ba yung mga nawawala sa tamang landas ng buhay? Kaya mo pa bang hanapin sila, mahaling muli at tulungan na magbago? – Marino J. Dasmarinas 

No comments: