Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Virgin Coconut Oil for sale: 100% Pure and Cold-pressed. Coconut Oil is extracted naturally w/out using fermentation, any chemical process or heat. I’ve been using and taking VCO for more than 25 years now and I’m in excellent health. To learn more about the many health benefits of VCO please search Virgin Coconut Oil at: www.goggle.com or www.youtube.com If you’re interested please email me: mjdasma@gmail.com

Friday, October 10, 2014

Repleksyon para sa Oktubre 12, Ika-28 na Linggo sa Karaniwang Panahon; Mateo 22:1-14


Mabuting Balita: Mateo 22:1-14
1 Muling nagsalita si Jesus sa pamamagitan ng mga talinhaga: 2 “Tungkol sa nangyayari sa kaha¬rian ng Langit ang kuwentong ito: May isang haring naghanda sa kasal ng kanyang anak na lalaki. 3 Ipinatawag niya  sa mga katulong ang mga imbi¬tado sa kasalan ngunit ayaw nilang dumalo. 4 Muli niyang pinapunta ang iba pang mga katulong para sabihin sa mga inanyayahan sa kasalan: ‘Nag¬handa ako ng pagkain, nagpatay ng mga toro at mga pinatabang hayop; handa na ang lahat kaya pumarito na kayo sa kasalan.’ 5 Ngunit hindi nila pinansin ang paanyaya, sa halip ay may  pu¬munta sa kanyang taniman, at sa kanyang negos¬yo naman ang isa pa. 6 Sinunggaban naman ng iba pa ang mga katulong ng hari, nilibak at pinatay. 7 Lubhang nagalit ang hari kayat ipi¬na¬dala niya ang kanyang hukbo para puksain ang mga mamamatay-tao at sunugin ang lunsod. 8 At sinabi niya sa kanyang mga katulong: ‘Handa na ang kasalan ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. 9 Pumunta kayo nga¬yon sa dulo ng lunsod at anya¬yahan sa kasalan ang bawat ma¬kita ninyo.’ 10 Kaya agad na lumabas sa mga daan ang mga katulong at tinipon ang lahat ng makita, masama at mabuti, at napuno ang kasalan ng mga nasa hapag. 11 Pagkatapos ay dumating ang hari para tingnan kung sino ang mga nasa hapag at napansin niya ang isang lala¬king hindi nakadamit-pam¬piyesta. 12 Kaya sinabi niya sa kanya: ‘Kai¬bigan, paano ka nakapasok nang walang damit pangkasal?’ Ngunit hindi umimik ang tao. 13 Kaya sinabi ng hari sa kanyang mga katulong: ‘Igapos ang kanyang mga kamay at paa, at itapon sa dilim, kung saan may iyakan at pagngangalit ng mga ngipin.’

14 Marami ngang talaga ang tinawag pero kaunti ang pinili.”
 + + + + + + +
Repleksyon:
Ano po ang gagawin natin kung halimbawa ang ating kapitbahay ay aanyayahan tayo na dumalo sa Banal na Misa? Tatangapin po ba natin ito o hindi? Madali po itong paunlakan kung tayo ay lumaki na palaging dumadalo sa Banal na Misa. Pero mahirap itong paunlakan kung tayo ay hindi palasimba, baka nga ay gagawa pa tayo ng mga dahilan para hindi lang po tayo mag simba.

Pero ano nga ba ang nawawala sa atin pag hindi natin pinaunlakan ang paanyaya ng Panginoon na dumalo tayo sa Banal na Misa? Nawawalan tayo ng pagkakataon na maranasan ang langit kahit isang oras lang habang tayo ay nasa mundong ito pa. Nawawala sa atin ang pagkakataon na maranasan ang pinaka banal at punong puno ng biyayang pag titipon ng mga tao.

Yung mga inimbitahan na dumalo sa kasalan  ng anak ng hari sa ating mabuting balita ay hindi dumalo dahil sila ay may mga pinagkakaabalahan. Pero ano ba naman yung maglaan ng  kahit isang oras para makadalo sa handaan sa kasalan? Ano ba naman yung isang oras na ilalaan natin para sa pagdiriwang ng Banal na Misa kumpara sa pitong araw o 168 oras na ibinibigay natin sa ating sarili sa loob ng isang lingo?

Iniimbitahan po tayo ni Jesus na dumalo sa pagdiriwang ng Banal na Misa. Huwag po tayong mag alala dahil hindi titingnan ni Jesus kung sino tayo at kung gaano tayo kalinis o kadumi sa harap niya.  Kung makasalanan tayo o hindi kung mayaman tayo o mahirap. Ang importante sa Panginoon ay ang kahandaan natin na dumalo sa Banal na Misa para makasama siya at biyayaaan niya at hilumin ang ating mga sugatang puso at pagkatao na dulot ng ating mga pagkakasala.

Kung ang ating pong atensyon ay palaging naka sentro sa ating mga personal na aktibidades dito sa mundo. Ay wala rin hong patutunguhan iyan sa katagalan dahil lilipas din ang lahat ng iyan. Lahat lahat po ng ating mga pinagkakaabalahan sa ngayon ay iiwan din natin pag dating ng panahon na itinakda ng Panginoon. Baka nga ang ating mga pinag kakaabalahan dito sa mundo ay siya pang maging dahilan para magkahiwahiwalay ang pamilya o para tayo ay magkasakit. 

Ano nga po ba ang mapapala natin kung mapasaatin ang lahat ng kayamanan ng mundong ito kung wala naman si Jesus sa ating mga buhay? - Marino J. Dasmarinas

No comments: