Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Virgin Coconut Oil for sale: 100% Pure and Cold-pressed. Coconut Oil is extracted naturally w/out using fermentation, any chemical process or heat. I’ve been using and taking VCO for more than 25 years now and I’m in excellent health. To learn more about the many health benefits of VCO please search Virgin Coconut Oil at: www.goggle.com or www.youtube.com If you’re interested please email me: mjdasma@gmail.com

Thursday, August 28, 2014

Repleksyon para sa Agosto 31, Ika-22 na Linggo sa Karaniwang Panahon; Mateo 16:21-27

+ + + + + + +
Mabuting Balita: Mateo 16:21-27
Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, "Dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng Kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay."

Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan, "Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos! Kailanma'y hindi iyan mangyayari sa inyo." Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, "Umalis ka sa harapan ko, Satanas! Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao." Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito; ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang Anak ng Tao na kasama ang kanyang mga anghel, at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito.
+ + + + + + +
Repleksyon:
Kailan po ba tayo nag kakaroon ng totoong ugnayan kay Jesus? Ito ay pag tayo ay pinahihirapan ng ating mga problema at pasakit sa buhay. Dito tayo nag kakaroon ng personal at mas malalim na ugnayan kay Jesus.  Hindi tayo mag kakaroon ng malalim na ugnayan kay Jesus pag tayo ay nag e enjoy sa mga kasaganahan ng mundo. Palaging sa pamamagitan ng ating mga problema at pasakit lamang mas lilinaw ang presenya ni Jesus sa ating mga buhay.    

Nang sinabi ni Jesus na siya ay magtutungo sa Jerusalem at magdadanas ng maraming hirap. Sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari mga tagapagturo ng Kautusan at papatayin. Ay nagalit sa kanya si Pedro at sinabi pa ni Pedro kay Jesus "Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos! Kailanma'y hindi iyan mangyayari sa inyo." Bakit nga ba ayaw ni Pedro sa mga pananalitang ito ni Jesus? Siya ba ay nag aalala sa kaligtasan ni Jesus? O baka naman nag aalala si Pedro na pag pinahirapan si Jesus at pinatay sila rin ay makakaranas ng pag hihirap?

Pero ganun paman ay sinabi ni Jesus sa kanila na kung talagang gusto nilang sumunod sa kanya.  Kailagan handa rin silang kalimutan ang kanilang mga sarili at mag pasan ng kanilang sariling krus. Dahil sa pamamagitan lamang nito sila makakasumpong ng malalim na ugnayan kay Jesus. Hindi tayo magkakaroon ng malalim na ugnayan kay Jesus kung ayaw nating yumakap sa ating mga pagsubok sa buhay at panay lang tayo sa pag papasarap dito sa mundo.

Pero mahirap layuan ang katotohanan na mas gusto pa natin na mag enjoy tayo sa mundong ito kaysa mag pasan ng ating krus at harapin ang ating mga pagsubok at sumunod kay Jesus. Meroon pa nga diyan na mga mayayaman at kilalang mga personalidad na dahil sa ayaw nilang mag pasan ng kanilang krus at harapin ang kanilang mga pagsubok sa buhay ay mas ginusto pa nila na tapusin nalang ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pag su suicide.   

Sa pamamagitan lamang po ng ating pagdaan at pagharap sa ating mga pagsubok mas makikilala natin si Jesus. Sa pamamagitan lamang po nito mas magiging malinaw sa atin na kasama pala natin si Jesus sa pag pasan ng ating krus at hindi niya pala tayo iniiwan.

Huwag tayong matakot na harapin ang ating mga pagsubok at mag pasan ng ating krus gaano man ito kahirap at kabigat. Sa dahilan na malalampasan din natin ito pag humingi tayo ng tulong kay Jesus.   

Ikaw ba ay dumadaan sa mabigat na pag subok ngayon? Manalagin ka kay Jesus at hingin mo sa kanya ang kanyang tulong dahil  hindi ka niya pababayaan. - Marino J. Dasmarinas

No comments: