Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Virgin Coconut Oil for sale: 100% Pure and Cold-pressed. Coconut Oil is extracted naturally w/out using fermentation, any chemical process or heat. I’ve been using and taking VCO for more than 25 years now and I’m in excellent health. To learn more about the many health benefits of VCO please search Virgin Coconut Oil at: www.goggle.com or www.youtube.com If you’re interested please email me: mjdasma@gmail.com

Saturday, August 16, 2014

Repleksyon para sa Agosto 17, Ika-20 na Linggo sa Karaniwang Panahon; Mateo 15:21-28

Mabuting Balita: Mateo 15:21-28
Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Cananea na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, "Panginoon, Anak ni David, maawa po kayo sa akin! Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito."

Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, "Paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod nang sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo."    Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagmakaawa, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon."

Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso."

Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang panginoon," tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananampalataya! Mangyayari ang hinihiling mo." At noon di'y gumaling ang kanyang anak.
+ + + + + + +
Repleksyon:
Paano po ba natin bibigyan ng kahulugan ang ating pananalig kay Jesus? Ito ay pag hindi tayo tumitigil sa pananalagin na ibigay sa atin ni Jesus ang ating hinihiling sa kanya.

Ang babaeng Cananea ay may ganitong pananalig kay Jesus. Sa dahilang hindi siya tumigil sa pagsusumamo kay Jesus na pagalingin ang kanyang anak na babae na sinapian ng demonyo. Marami ang mga hadlang sa sumubok sa kanyang pananalig una na dito ay ang kanyang hindi pagiging hudyo. 

Pero balewala yun sa kanya, patuloy siya sa kanyang pag hiling kay Jesus na pagalingin ang kanyang anak. Nakipag debate pa nga siya kay Jesus hangang sa malampasan niya ang mga pagsubok ni Jesus sa kanyang pananampalataya sa kanya. At pagkatapos ng lahat ng ito ay pinagaling na ni Jesus ang kanyang anak na babae.

Ang ating pong mabuting balita ay maaari rin nating sabihin na ito ay nagpapaalala din sa ating sariling pananampalataya kay Jesus. Maaring tayo ang babaeng Cananea na hindi nawalan ng pananalig na pagagalingin ni Jesus ang kanyang anak. Pero hindi katulad ng babaeng Cananea na matibay ang pananalig kay Jesus baka tayo ay hindi kasing tindi ang pananampalataya. Baka tayo po ay pinanghinaan na ng loob at sinabi nalang natin sa ating mga sarili na: Ayoko na kasi parang bingi naman si Jesus sa aking mga pag susumamo sa kanya. Pero ang hindi natin alam ay tayo ay sinusubukan lamang niya.

Bawat pagsubok na ating pinagdadaanan at pag dadaanan pa ay isang panukat kung gaano ba kalalim ang ating pananampalataya kay Jesus. Maaring tayo po ay dumadaan sa pagsubok o mga pagsubok ngayon ngayon at mamaring nagtatanong din tayo kung bakit ba tayo ay dumadaan sa mga ganitong pag subok.

Huwag lang po tayong bibitaw sa ating pananalig kay Jesus. - Marino J. Dasmarinas

No comments: