Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Virgin Coconut Oil for sale: 100% Pure and Cold-pressed. Coconut Oil is extracted naturally w/out using fermentation, any chemical process or heat. I’ve been using and taking VCO for more than 25 years now and I’m in excellent health. To learn more about the many health benefits of VCO please search Virgin Coconut Oil at: www.goggle.com or www.youtube.com If you’re interested please email me: mjdasma@gmail.com

Monday, April 4, 2011

Ang Aking Tagalog na Repleksyon para sa Lunes Ikaapat na Lingo ng Kuwaresma Juan 4:43-54

Ang Aking Repleksyon:
Ang ating pananampalataya sa Diyos at hindi pare pareho, mayroong napakalalim o napakatatag na sila ay hindi bumibitaw sa Diyos kahit na ano mang pagsubok ang kanilang hinaharap sa buhay.

Meron di namang na ang kanilang pananampalataya ay base lamang sa kanilang nakikita. Gusto nila na may Makita muna silang ebedensya bago sila sumanpalataya.

Pero ang tunay na malalim na pananampalataya ay ay hindi nakabase sa kung ano ang ating nakikita. Ito ay naka base sa hindi natin nakikita pero tayo parin ay nanampalataya. Yung opisyal ng Hari ay meron nitong malalim na pananampalataya sapagkat sya ay naniwala sa Sinabi ni Jesus na gagaling ang kanyang anak.

Sana tayong lahat magkaroon ng ganito kalalim na pananampalataya, patuloy tayong sumampalataya at maniwala na ibibigay din sa atin ng Diyos ang ating mga kahiligan para sa kanya kahit ito ay hindi pa natin nakikita sa ngayon.  

1 comment:

Aiken Rabosa said...

please post your reflection yung sa sunday na gospel..january 8