Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Virgin Coconut Oil for sale: 100% Pure and Cold-pressed. Coconut Oil is extracted naturally w/out using fermentation, any chemical process or heat. I’ve been using and taking VCO for more than 25 years now and I’m in excellent health. To learn more about the many health benefits of VCO please search Virgin Coconut Oil at: www.goggle.com or www.youtube.com If you’re interested please email me: mjdasma@gmail.com

Saturday, September 3, 2016

Repleksyon para sa Linggo Setyembre 4, Ika-23 na Linggo sa Karaniwang Panahon; Lucas 14:25-33

Mabuting Balita: Lucas 14:25-33
25 Sumama kay Jesus ang napakaraming tao; humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, 26 "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. 27      Ang ayaw magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko.

  28"Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kuwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? 29           Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutyain lamang ng lahat ng makakakita niyon. 30 Sasabihin nila, 'Ang taong ito'y nagsimulang magtayo ngunit hindi naman naipatapos.'

 31 "O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung ang sampung libong kawal niya ay maisasagupa sa kalaban na may dalawampung libong kawal? 32  At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. 33        Gayundin naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay.
+ + + + + + +
Repleksyon:
May isang lalake na nasa bingit ng kamatayan na binigyan ng dalawang pag pipilian ng angel ng Diyos. Ang una ay ang gumaling muli at mamuhay muli ng makamundong buhay at ang isa naman ay ang mamatay na at agad na pumasok sa pintuan ng kaharian ng Diyos para makapiling si Jesus. Ang pinili ng malalaake ay ang mamatay na agad para makapasok agad sa pintuan ng kaharian ng Diyos para makapiling niya si Jesus.

Parang mahirap intindihin ito sa mga taong na namumuhay ng buhay na naayon sa mundo ngunit tama ang desisyon na pinili ng taong ito na mamatay na agad para makapunta na sa langit.

Ano nga ba ang halaga ng buhay kung ito ay buhay na para sa mundo lang? Ano nga ba ang halaga ng buhay kung wala naman ang presensya ni Jesus sa buhay na iyan? Ang piliin na sundan si Jesus kaysa sa mundong ito ay maahalaga kaysa ano mang bagay sa mundo. Pag pinuno mo ang buhay ng mga pagtuturo ni Jesus ay nadiskobre mo narin ang tunay  na dahilan kung bakit ka nabubuhay  at humihinga sa dito sa mundo. 

Sa ating mabuting balita ay sinasabi ni Jesus na kung magtatayo ng tore ay kailagang pag isipan muna ito ng matindi baka ito ay hindi matapos at pagtawanan ka lang ng iyong kapwa. At kung ikaw ay isang hari na may sampung libong kawal ay mag isip ka rin muna ng matindi, Dahil kung ang kakalabanin mong hari ay may dalawampung libong kawal ay wala kang pag asang manalo at mas mabuti pa na makipag usap ka na lamang.

Para bang sinasabi ni Jesus na kung mag dedesisyon ka na sumunod sa akin ay pag isipan mo ito ng matindi dahil ito ay  hindi biro.  Pero paano kung hindi na natin ito pag isipan at bigla nalang tayong sumunod? Pagagalitan kaya tayo ni Jesus? Siguradong hindi dahil  si Jesus ay Diyos ng pag-ibig at pagpapatawad. 

Dahil kung tayo ay mag iisip muna ng matindi kung tayo ay susunod ba o hindi baka hindi na tayo tumuloy na sumunod kay Jesus. Dahil matatakot tayo sa responsibilidad na kaakibat nito at malaking kawalan sa atin ito. Dahil mawawala sa atin ang pagkakataon na maranasan kung paano ba ang sumunod kay Jesus.

Pero kung tayo po ay bigla nalang susunod at dina masyadong mag iisip ay mararanasan agad natin kung paano ba ang maging tagasunod ni Kristo. Kung tayo ay mahirapan sa ating pag sunod ay huwag tayong mag atubiling tumawag kay Jesus dahil siya ay palaging nandiyan para sa atin. Palaging nakikipag lakbay sa atin habang tayo ay humaharap sa maraming mga pagsubok at hamon ng buhay na bunga ng ating pasunod sa kanya . – Marino J. Dasmarinas

No comments: