Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Virgin Coconut Oil for sale: 100% Pure and Cold-pressed. Coconut Oil is extracted naturally w/out using fermentation, any chemical process or heat. I’ve been using and taking VCO for more than 25 years now and I’m in excellent health. To learn more about the many health benefits of VCO please search Virgin Coconut Oil at: www.goggle.com or www.youtube.com If you’re interested please email me: mjdasma@gmail.com

Friday, September 18, 2015

Repleksyon para sa Setyembre 20, Linggo Ika-25 na Linggo sa Karaniwang Panahon; Marcos 9:30-37

Mabuting Balita: Marcos 9:30-37
30 Noong panahong iyon si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagsimulang dumaan sa Galilea. Gusto niya na walang sinumang makaalam 31 sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. At sinabi niya sa kanila: “Ibibigay ang Anak ng Tao sa kamay ng mga tao. Papatayin nila siya ngunit pagka¬patay nila sa kanya, baba¬ngon siya sa ikatlong araw.” Kaya lubha silang nalungkot. 32 Hindi nila ito naintindihan at hindi rin sila nangahas magtanong sa kanya. 33 Pagdating nila sa Capernaum, nang nasa bahay na siya, tinanong niya sila: “Ano ang pinag-uusapan ninyo sa daan?” 34 At hindi sila umimik; pinagtatalunan nga nila sa daan kung sino ang mas una.

 35 Kaya naupo siya at pagkatawag sa Labindalawa ay sinabi sa kanila: “Kung may gustong mauna, maging huli siya sa lahat at lingkod ng lahat.” 36 At pagkakuha niya sa isang maliit na bata, pinatayo ito sa gitna nila at inakbayan at saka sinabi sa kanila: 37 “Ang sinumang tumanggap sa isa sa mga batang ito nang dahil sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap kundi ang nagsugo sa akin.”
+ + + + + + +
Repleksyon:
Ano ang pinaka importanteng katangian ng tagasunod ni Jesus? Ito ay ang katagian ng kababaan ng loob. Ang mapagpakumbabang tagasunod ni Jesus ay sumusunod sa kanya ng walang ibang dahilan kundi ang magsilbi ng walang hinihintay na anumang kapalit. Hindi siya sumusunod kay Jesus dahil gusto niyang makilala, magkaroon ng kapangyarihan at maging sikat.

Habang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumadaan sa Galilea binubuksan niya  sa kanila ang mga malapit ng mangyari sa kanya. Pero ang mga alagad ay hindi nakikinig dahil lubha silang abala sa pag dediskusyon kung sino sa kanila ang pinaka dakila. Wow, ang yabang naman nila! Imbes na makinig sila kay Jesus ay pinag uusapan nila kung sino sa kanila ang pinaka dakila.

Sa oras na iyon ay wala na sa mga puso ng mga alagad ang kagustuhan na sumunod kay Jesus ng may kababaan ng loob. Ang nangingibabaw sa kanila ay ang kayabangan at ang kagustuhan na maging isang sikat  sa mata ng kanilang mga kasama.

Kung talagang gusto nating sumunod kay Jesus ay kailangan sumunod tayo sa kanya ng boung kababaang loob. Kailangan ay matutunan natin na kalimutan ang ating mga sarili. Kailagan ay tanggalin natin ang anumang uri ng kayabangan sa ating mga puso at ang kagustuhan na palaging nauuna at nakikita.

Kailangan ay palagi tayong maging mababa ang loob at simple sa lahat ng oras sa dahilan na ito lamang ang paraan kung saan ay makakapagdala tayo ng ating kapwa kay  Jesus. - Marino J. Dasmarinas

No comments: