Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Virgin Coconut Oil for sale: 100% Pure and Cold-pressed. Coconut Oil is extracted naturally w/out using fermentation, any chemical process or heat. I’ve been using and taking VCO for more than 25 years now and I’m in excellent health. To learn more about the many health benefits of VCO please search Virgin Coconut Oil at: www.goggle.com or www.youtube.com If you’re interested please email me: mjdasma@gmail.com

Monday, September 14, 2015

Repleksyon para sa Setyembre 14, Lunes Ang pagtatampok sa Krus na Banal; Juan 3:13-17

Mabuting Balita: Juan 3:13-17
Sinabi ni Jesus kay Nicodemo: 13 Walang umakyat sa langit maliban sa bumaba mula sa langit – ang Anak ng Tao. 14 At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa disyerto, gayundin dapat itaas ang Anak ng Tao 15 upang mag¬karoon ng buhay magpakailanman ang bawat nananalig sa kanya. 16 Ganito nga kamahal ng Diyos ang mundo! Kayat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang bawat nananalig sa kanya kundi magkaroon ng buhay magpa¬kailanman. 17 Hindi nga sinugo ng Diyos sa mundo ang Anak upang hukuman ang mundo kundi upang maligtas ang mundo sa pamamagitan niya.
+ + + + + + +
Repleksyon:
Paano po ba tayo kadalasan mag mahal? Minamahal natin yung nagmamahal din sa atin. Pero yung hindi nagmamahal sa atin hindi rin natin kadalasan minamahal. Ang ganitong reaksyon marahil ay dala ng ating kahinaan bilang tao.

Hindi katulad ng ating pagmamahal ang pagmamahal ng Diyos ay para sa ating lahat. Kahit na tayo ay gaano man ka makasalanan ang pag-ibig ng Diyos ay palaging  nandiyan para sa atin. Palaging inaabot ng Diyos ang kanyang kamay ng pag-ibig at pagpapatawad maging sino man tayo. 

Pag tayo po ay nagmahal kadalasan ito ay may kakibat na panukat. Kung hindi man ay sinusukat natin ang pag-ibig na ibinibigay natin ayon sa pag-ibig na natatangap natin mula sa ating kapwa. Pero bakit po hindi natin subukang magmahal katulad kung paano magmahal ang Diyos. Hindi po ba natin kayang mahalin kahit na yung hindi nagmamahal sa atin at kahit na yung napopoot sa atin?  

One of the important signs of a true follower of God is when we are able to love even those who don’t love us back. When we are able to forgive even those who don’t ask for our forgiveness. – Marino J. Dasmarinas 

Isa po sa mga mahalagang palatandaan ng totoong sumusunod sa Diyos ay ang ating patuloy na pagmamahal sa ating kapwa kahit na hindi tayo minamahal nito. At ang ating kakayahang magpatawad kahit na sa mga taong hindi humihingi n gating kapatawaran. – Marino J. Dasmarinas 

No comments: