Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Virgin Coconut Oil for sale: 100% Pure and Cold-pressed. Coconut Oil is extracted naturally w/out using fermentation, any chemical process or heat. I’ve been using and taking VCO for more than 25 years now and I’m in excellent health. To learn more about the many health benefits of VCO please search Virgin Coconut Oil at: www.goggle.com or www.youtube.com If you’re interested please email me: mjdasma@gmail.com

Sunday, September 13, 2015

Repleksyon para sa Setyembre 13, Linggo Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon; Marcos 8:27-35

MabutingBalita: Marcos 8:27-35
• 27 Pumunta si Jesus kasama ang kanyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea ni Filipo. At habang nasa daa’y tinanong niya ang kanyang mga alagad: “Sino raw ako ayon sa mga tao?” 28 Su¬magot sila: “May nag¬sa¬sa¬bing si Juan Bautista ka; may iba pang nagsasabing si Elias ka o isa sa mga propeta kaya.” 29 At tinanong niya sila: “Ngunit ano naman ang sinasabi ninyo kung sino ako?” At sumagot si Pedro: “Ikaw ang Mesiyas.” 30 At inutusan niya sila na huwag sabihin kaninuman ang tungkol sa kanya. 31 At sinimulan niyang ituro sa kanila na kailangang magtiis ng marami ang Anak ng Tao. Itatakwil nga siya ng mga Mata¬tanda ng bayan, ng mga punong-pari at ng mga guro ng Batas. Papa¬tayin siya at muling babangon pagka¬tapos ng tatlong araw. 32 At buong-¬tapang siyang nag¬salita. Dinala naman siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulan siyang pagsa¬bihan. 33 Ngunit pagtalikod ni Jesus, nakita niya na naroon din ang kanyang mga alagad. Kaya pinagsabihan niya si Pedro: “Sa likod ko, Satanas! Hindi sa Diyos galing ang iniisip mo kundi mula sa tao.” Kunin mo ang iyong krus •

 34 At tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad pati ang mga tao, at sinabi: “Kung may gustong sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus para sumunod sa akin. 35 Sapagkat ang naghahangad na magligtas ng kanyang sarili ay mawa¬walan nito, at ang mawawalan ng sarili alang-alang      sa akin at sa ebang¬helyo ang magliligtas nito.
+ + + + + + +
Repleksyon:
May isang lalaki na pinapipili kung isasakripisyo niya ang kanyang trabaho sa ibang bansa para umuwi sa kanyang bayan at makapiling ang kanyang ina na matanda na. Mas pinili nya ang magpatuloy ng kanyang pagtratrabaho sa abroad  kaysa makapiling ang kanyang ina. Mas pinili niya ang kikitain niyang pera kaysa isakripisyo ang kanya trabaho para sa kanyang ina.

Handa kaba na isakripisyo ang iyong personal na ambisyon para mas lumaganap pa ang mga aral ni Jesus? Halimbawa, kaya mo bang iwanan ang iyong trabaho o ang mga bagay na mahalaga sayo para kay Jesus?
Marahil ay hindi mo isa sakripisyo ang buhay mo dito sa mundo para kay Jesus. Sino nga ba sa atin ang handang iwanan ang buhay ng karangyaan para kay Jesus? Marahil ay iilan lamang sa dahilan na hindi naman talaga ito madaling gawin.

Kaya lang ay hindi naman tayo dinala ng Diyos dito sa mundo para mamuhay para sa mundo. Dinala tayo ng Diyos  dito sa mundo para tayo ay may gawin para tulungan si Jesus na mas palaganapin pa ang kanyang misyon. Ito ang gusto ng Diyos para sa bawat isa atin.

Kaya tayo ay kailangang maging laging handa na mag buhat ng ating krus para kay Jesus kahit na gaano man ito kabigat. Kailangang tayo ay handa na iwanan ang ating buhay para madiskubre ang totoong kahulugan nito sa piling ni Jesus. – Marino J. Dasmarinas

No comments: