Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Wednesday, September 9, 2015

Repleksyon para sa Setyembre 10, Huwebes sa Ika-23 na Linggo sa Karaniwang Panahon; Lucas 6:27-38

Mabuting Balita: Lucas 6:27-38
Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: 27 Ngunit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig: mahalin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo, 28 pagpalain nin¬yo ang mga sumusumpa sa inyo, ipagdasal ninyo ang tumatrato sa inyo nang masama. 29 Sa sumasampal sa iyo sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Sa umaagaw ng iyong kamiseta, huwag mong itanggi ang iyong sando. 30 Magbigay ka sa sinumang humihingi sa iyo; at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang hingin pa uli. 31 Kaya gawin ninyo sa iba ang gusto ninyong gawin nila sa inyo.

32 Kung minamahal ninyo ang mga umiibig sa inyo, ano ang kahanga-hanga roon? Minamahal din ng mga makasalanan ang mga nagmamahal sa kanila. 33 Kung ginagawa ninyo ang mabuti sa mga gumagawa nito sa inyo, ano ang kahanga-hanga roon? Iyon din ang ginagawa ng mga makasalanan. 34 Kung nagpapautang kayo sa mga inaasahan ninyong makapagbabayad, ano ang kahanga-hanga roon? Nagpapautang din ang mga makasalanan sa mga makasa¬lanan para matanggap ang katumbas.

35 Sa halip ay mahalin ninyo ang inyong mga kaaway; gumawa kayo ng mabuti at magpautang na walang ina¬asahang anuman. Kaya gagantimpalaan kayo nang malaki at magiging mga anak ng Kataas-taasan dahil butihin siya sa mga walang-utang-na-loob at masasama. 36 Maging maawain kayo gaya ng inyong Amang maawain.

37 Huwag kayong humatol, at hindi kayo hahatulan; huwag ninyong sum¬pain ang sinuman, at hindi kayo susumpain; magpatawad kayo, at kayo’y patatawarin. 38 Magbigay kayo, at kayo’y bibigyan – isang saganang takal, siksik, liglig at umaapaw ang mabubuhos sa inyong kandungan. Sapagkat susukatin kayo sa sukatang gina¬gamit ninyo.
+ + + + + + +
Repleksyon:
Paano po mawawala ang galit sa ating puso? Ito ay ang pagpapatawad, pag tayo ay tunay na nagpatawad lahat ng galit ay mawawala sa ating puso. Nagiging malaya tayo at nagiging positibo ang ating imahe sa ating kapwa. Pero bilang tao tayo kadalasan ay nabibihag ng galit at nakokontrol tayo nito.

Ano po ang gamot sa ating galit? Ito ay pag-ibig, pagpapatawad at pagpapakumbaba; ang tatlong ito ay  kayang gamutin ang ating galit. At ito ay magpapalaya sa atin sa mga emosyon na walang mabuting naidudulot sa atin. Ang galit o poot ay kaya ring sirain ang ating araw kaya maaring wala tayong magagawang mabuti.

Sa atin pong mabuting balita ay sinasabi sa atin ni Jesus na mahalin natin ang ating mga kaaway, gawan natin ng mabuti ang mga napopoot sa atin, pagpalain natin ang mga sumusumpa sa atin at ipagdasal natin ang tumatrato sa atin nang masama (Lucas 6:27-28). Mahirap po itong gawin pero kung gusto po nating na makawala sa pang aalipin ng demonyo ay kailangang sundin natin ang sinasabi sa atin ni Jesus.

Sa pamamagitan po lamang ng pagpapatawad mawawala ang galit sa ating puso. At sa pamamagitan lamang ng pagpapatawad at pag-ibig na tayo ay magiging totoong tagasunod ni Jesus. Walang ibang pamamaraan kundi ang pamamaraan ng pag-ibig at pagpapatawad.

Handa mo bang patawarin ang mga taong nakasakit sa iyo? -  Marino J. Dasmarinas

No comments: