Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Virgin Coconut Oil for sale: 100% Pure and Cold-pressed. Coconut Oil is extracted naturally w/out using fermentation, any chemical process or heat. I’ve been using and taking VCO for more than 25 years now and I’m in excellent health. To learn more about the many health benefits of VCO please search Virgin Coconut Oil at: www.goggle.com or www.youtube.com If you’re interested please email me: mjdasma@gmail.com

Saturday, November 8, 2014

Repleksyon para sa November 9, Pagtatalaga ng Basilika ni San Juan de Letran sa Roma; Juan 2:13-22


Mabuting Balita: Juan 2:13-22
13 Malapit na noon ang Paskuwa ng mga Judio, at umahon si Jesus pa-Jerusalem. 14 Natagpuan niya sa patyo ng Templo ang mga nagtitinda ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang mga nakaupong tagapalit ng pera. 15 Kaya gumawa siya ng panghagupit mula sa mga lubid, at ipinagtabuyan ang lahat mula sa Templo, pati ang mga tupa at mga baka, at isinabog ang pera ng mga tagapalit at ipinagtataob ang mga mesa. 16 At sinabi niya sa mga nagtitinda ng mga kalapati: “Alisin n’yo ang mga ito! Huwag n’yong gawing palengke ang Bahay ng aking Ama.” 17 Naalaala ng kanyang mga alagad na nasusulat: “Tinutupok ako ng mala¬sakit sa iyong Bahay.” 18 Kaya sumagot ang mga Judio: “Anong tanda ang maipapakita mo sa amin at ginagawa mo ito?” 19 Sinagot sila ni Jesus: “Gibain n’yo ang templong ito, at ibabangon ko ito sa tatlong araw.”20 Sinabi naman ng mga Judio: “Apat¬¬-napu’t anim na taon nang itina¬tayo ang templong ito, at ibabangon mo ito sa tatlong araw?” 21 Ngunit and templong katawan niya ang kanyang tinutukoy. 22 Nang iba¬ngon siya mula sa mga patay, naalaala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito. Kaya naniwala sila sa Kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus.
+ + + + + + +
Repleksyon:
Ano po ba ang ginagawa natin pag tayo ay nagpupunta sa simbahan para manalagin o para dumalo sa Banal na Misa?  Tayo ba ay nagpupunta doon para damhin ang banal na kapaligiran at para mag karoon tayo ng personal na pakikipag ugnay kay Jesus?

Ang simbahan ay banal na lugar kung saan tayo ay nakikipag ugnay kay Jesus. Ito rin ang ating puntahan pag tayo ay nahihirapan sa ating mga pasanin sa buhay. Dito rin tayo nakikipag tagpo kay Jesus bago, habang at pagkatapos ng pagdiriwang ng Banal na Misa.

Tayo po ba ay sumusunod sa tamang disiplina pag tayo ay nasa simbahan?  Isinasawsaw paba natin ang ating daliri kung saan nakalagay ang banal na tubig. Nag aantanda paba tayo ng krus at lumuluhod ng sandali habang ang ating mata ay nakatiggin sa Tabernakulo bago tayo pumasok at bago tayo lumabas ng simbahan?

Sa ating mabuting balita ay mababasa natin si Jesus na nagpunta sa templo ngunit nadatnan niya ang hindi magandang nangyayari doon. Sa dahilan na ginawa ng mga tao ang templo ng dalaginan para sa templo ng negosyo. Ang mga tao na dapat sana ay nandoon para manalangin sa Diyos ay nandoon para mag negosyo. At gumawa ng mga bagay na walang kaugnayan sa pagsamba sa Diyos. Kaya para maibalik ang kaayusan at kabanalan ng templo ay ipinagtabuyan ni Jesus silang lahat kasama na ang mga hayop.  

Ito po ay magandang paalala sa ating lahat pag tayo ay nasa simbahan para mag simba o manalangin. Tayo ay nagpupunta sa simbahan para sambahin ang Diyos, makipag-ugnay at magbigay parangal sa kanya. Ang simbahan ay hindi lugar kung saan may nangyayaring transaksyon ng kung ano anong bagay o negosyo.     

Pag tayo po ay nag pupunta sa simbahan para manalangin o para magsimba mag punta tayo doon na naka sentro ang ating atensyon kay Jesus. Para pag labas natin dito ay dala dala natin ang  bagong lakas at pag-asa para harapin na naman ang ating mga pagsubok sa ating mga buhay. - Marino J. Dasmarinas

No comments: