Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Virgin Coconut Oil for sale: 100% Pure and Cold-pressed. Coconut Oil is extracted naturally w/out using fermentation, any chemical process or heat. I’ve been using and taking VCO for more than 25 years now and I’m in excellent health. To learn more about the many health benefits of VCO please search Virgin Coconut Oil at: www.goggle.com or www.youtube.com If you’re interested please email me: mjdasma@gmail.com

Friday, November 21, 2014

Repleksyon para sa November 23, Kapistahan ng Kristong Hari; Mateo 25:31-46


Mabuting Balita: Mateo 25:31-46
31 Pagdating ng Anak ng Tao sa kanyang Kaluwalhatian kasama ng lahat niyang mga anghel, uupo siya sa maluwalhati niyang trono. 32 Dadalhin sa harap niya ang lahat ng bansa at parang isang pastol na inihihiwalay ang mga tupa sa mga kambing, gayun¬din niya pag¬hihiwa-hiwalayin ang mga tao. 33 Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan niya at ang mga kambing sa ka¬liwa. 34 Sasabihin ng Hari sa mga nasa kanan niya: ‘Halikayo, pinagpala ng aking Ama! Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa simula ng daig¬dig. 35 Sapagkat nagu¬tom ako at inyong pinakain, nauhaw ako at inyong pina¬inom. 36 Naging dayuhan ako at pinatuloy ninyo ako. Nang ako’y hubad, dinamitan ninyo ako; nang maysakit ako, binisita ninyo ako. Nang ako’y nasa bilangguan, dinalaw ninyo ako.’

37 At itatanong sa kanya ng mabu¬buti: ‘Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain, nau¬uhaw at pina-inom, 38 isang dayu¬han at pina¬tuloy, at walang suot at dina¬mitan? 39 Kailan ka namin naki¬tang maysakit o nasa bilang¬guan at nila¬pitan?’ 40 Sasa¬gutin sila ng Hari: ‘Tala-gang sina¬sabi ko sa inyo: anu¬man ang gawin ninyo sa isa sa mali¬liit na ito na mga kapatid ko, sa akin ninyo ginawa.’ 41 Pagkatapos ay sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa niya: ‘Mga isi¬numpa, lumayas kayo sa harap ko tungo sa apoy na walang katapusan na ini¬handa para sa diyablo at sa mga ang¬hel nito! 42 Sapagkat nagutom ako at di ninyo bi-nigyan ng makakain, nauhaw at di ninyo pina¬inom, 43 naging dayuhan ako at di ninyo pinatuloy, may¬sakit at nasa bilangguan at di ninyo binisita.’ 44 Kaya itatanong din nila: ‘Panginoon, kailan ka namin nakitang nagu¬gutom, nauuhaw, dayu¬han, hubad, may¬¬¬sakit o nakabilanggo, at di ka namin pinagling¬kuran?’ 45 Sasagutin sila ng Hari: ‘Talagang sinasabi ko sa inyo: anuman ang di ninyo ginawa sa isa sa maliliit na ito, hindi ninyo ginawa sa akin.’

46 At pupunta ang mga ito sa walang hanggang parusa, ngunit sa walang hang¬gang buhay naman ang mga makata¬ru-ngan.”
+ + + + + + +
Repleksyon:
May isang politiko na gustong maging hari ng kanyang bayan. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili:”Kailagan ko ng malaking halaga para magamit ko sa aking kampanya sa darating na eleksyon. Para magkaroon agad ng katuparan ang kanyang plano ay nakipagkaibigan siya sa mga mayayaman at makapangayarihan  para maging totoo ang mga plano niya.

Habang nag paplano siya ng estratehiya sa kampanya ay tinanong siya ng kanyang maybahay, Ano naman ang plano mo sa mga mahihirap na kumakatawan sa higit na nakararami sa atin dito sa bayan? Biglang sinabi ng ambisyosong politiko sa kanyang kabiyak: Huwag kang mag-alala dahil ako ay magkukunwaring kaisa at kasama nila. Para magamit ko sila sa kampanya at iboto nila ako. 

Ngayon po ay Kapistahan ni Jesus ang ating Kristong Hari! Ano po ba ang pagkakaiba ng paghahari ni Jesus sa politikong ito? Ang pagkakaiba ay parang distansya ng langit at lupa. Ang kaisipan natin tungkol sa paghahari ay yung namumuhay sa karangyaan at yung naghahangad na tingalain ng tao dahil gustong gusto natin ang ganito. Ang paghahari ni Jesus ay palaging nakaugat sa pagpapakumbaba, pagkasimple, pagtulong at iba pang mabubuting hangarin sa kapwa.

Ang kaisipan natin sa paghahari ay ang gamitin ang mga mahihirap para itaas ang ating sarili. Ang paghahari ni Jesus ay ang pagsilbihan ang mga mahihirap na walang hinahangad na kahit na ano mang kapalit. Ang hinahangad natin at ng karamihan sa ating mga politiko na paghahari ay kaibang kaiba sa paghahari ni Jesus. 

Paano po kaya kung ang ating pagkakaintindi sa paghahari ay yung katulad ng paghahari ni Jesus? Ang mangyayari po ay ang mundo na ating ginagalawan ay mas magiging maganda. Mawawala ang kurapsyon at pagkasakim ng mga tao sa gobyerno. Mayroong pagkakapantaypantay at mawawala ang diskriminasyon. Wala ng magugutom dahil ang mga mahihirap ay matutulugan ng tama at mabuti. Pero ito ay parang mangyayari lang yata sa ating mga panaginip.

Lahat po tayo ay may kanya kanyang maliliit na kaharian na pinapatakbo. Halimbawa po kung ikaw ay magulang o isang nagtataguyod ng pamilya ang iyong kaharian ay ang iyong bahay. Kung ikaw ay isang pari ang iyong  kaharian ay ang iyong parokya, kung ikaw naman ay isang politiko ang iyong kaharian ay ang iyong bayan.

Ginagamit mo ba ang mabuti at mapagpakumbabang paghahari ni Jesus sa pagpapatakbo ng iyong maliit na kaharian? - Marino J. Dasmarinas

No comments: