Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Friday, November 14, 2014

Repleksyon para sa November 16, Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon; Mateo 25:14-30


Mabuting Balita: Mateo 25:14-30
14 Ipagpalagay natin na may isang tao, na bago mangibang-bayan ay tinawag ang kanyang mga katulong at ipi¬nag¬katiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. 15 Limang talentong pilak ang ibi¬nigay niya sa una, dalawa naman sa isa pa, at isa sa pangatlo, batay sa kaya ng bawat isa. At saka siya umalis.

16 Agad na ipinagnegosyo ito ng naka¬tanggap ng limang talento at kumita ng lima pa. 17 Nagnegosyo rin ang naka-tanggap ng dalawa at kumita ng dalawa pa. 18 Humukay naman sa lupa ang may isang talento at itinago ang pilak ng kanyang amo. 19 Pagkaraan ng matagal na pana¬hon, bumalik ang amo ng mga katu¬long na ito at hiningan sila ng pagsu¬sulit. 20 Kaya lumapit ang naka¬tanggap ng limang talento dala ang tinubong lima pang bareta, at sinabi: ‘Pangi¬noon, ipinagkatiwala mo ang limang bareta sa akin, at tingnan mo, tumubo pa ako ng limang talento.’ 21 Sumagot ang amo: ‘Mabuti, mabait at matapat na katulong; dahil naging tapat ka sa kaunting bagay, pagkakatiwalaan kita ng higit pa rito. Halika at makibahagi sa kaligayahan ng iyong panginoon.’ 22 Lumapit naman ang may dalawang talento at nagsabi: ‘Panginoon, ipinag¬katiwala mo ang dalawang talento sa akin, at ngayo’y tumubo pa ako ng dalawang talento.’ 23 Ang sabi ng amo: ‘Mabuti, mabait at matapat na katulong; dahil naging tapat ka sa kaunting bagay, pagkakatiwalaan kita ng higit pa rito. Halika at makibahagi sa kaligayahan ng iyong panginoon.’ 24 Sa bandang huli, dumating ang nakatanggap ng isang talento at nag¬sabi: ‘Panginoon, alam kong ma¬higpit kang tao. Inaani mo ang di mo itinanim at nililikom ang hindi mo ipinag¬negosyo. 25 Natakot ako kaya itinago ko ang iyong talento sa lupa. Heto ang sa iyo.’ 26 Ngunit sinagot siya ng kanyang amo: ‘Masama at walang kuwentang katulong, alam mo palang inaani ko ang hindi ko itinanim at nililikom ang hindi ko ipinag¬negosyo. 27 Sana’y dinala mo sa bangko ang aking pilak at maba¬bawi ko ang sa akin pati na ang tubo pag¬dating ko. 28 Kaya kunin ang talento sa kanya at ibigay ito sa may sampu pa. 29 Sapag¬¬kat sa sinumang meron, bibigyan pa siya at magkakaroon nang sagana; ngunit ang wala, maging ang sa kanya ay aagawin sa kanya. 30 Para sa walang silbing katulong, itapon siya sa dilim kung saan may iyakan at pagngangalit ng ngipin.’
+ + + + + + +
Repleksyon:
Paano po kaya kung yung amo na nagpakatiwala ng mga talento ay hindi na bumalik? Sana ay walang nangyaring pagsu-sulit para sa mga katulong lalo na sa ikatlong katulong na binigyan ng isang talento. Pero ang amo ay bumalik kaya nagkaroon ng mabigat na problema ang ikatlong katulong.

Ang pagwawalang bahala o pagigiging kampante lamang at tamad ay hindi opsyon sa ating buhay pananampalataya o kahit sa ating sariling buhay. Kailagan po na tayo ay kumilos para tayo ay lumago at magbunga. Ganon din naman po sa ating buhay sa pang araw-araw, kung tayo po ay tatamad tamad lang at hindi kikilos tayo ay di mabubuhay at mamamatay nalang sa gutom.

Dahil sa kanyang katamaran at kawalan ng kusang kumilos para lumago ang talento na ipinagkatiwala sa kanya. Ang ikatlong katulong ay tinawag na masama at walang silbi ng kanyang amo. Siya ay ipinatapon sa kadiliman ng impeyerno  kung saan may iyakan at pagngangalit ng ngipin.

Sa pamamagitan po ng ating binyag ang Panginoong Diyos ay pinagkatiwalaan tayo ng mga talento at responsibilidad na naaayon sa ating mga kakayahan. Kung tayo po ay magulang tayo ay binigyan ng Panginoong ng responsibilidad na kailagan gamitin natin para tayo ay maging mabuti at maka Diyos na magulang.

Sa paanong pamamaraan tayo magiging mabuti at maka Diyos na magulang? Tuturuan natin ang ating mga anak tungkol sa ating pananampalataya. Sa dahilan na ang mga magulang ang unang tagapaghubog at tagapagturo sa kanilang mga anak.

Ang tahanan natin ay siya ring ating munting simbahan kung saan ang mga bata ay unang ipinakikilala kay Jesus. Sa tahanan ay tinuturuan din sila ng tamang paguugali.  Dapat ang mga magulang din ay tinuturuan ang kanilang mga anak kung paano mamuhay ng simple. Dahil tayo ay nilikha ng Diyos para mamuhay ng simple at hindi para mamuhay ng magulo at naayon sa turo ng mundo.

Paano pa po ba tayo magiging mabungang tagadala ng talento ng Diyos dito sa mundo? Kailagan din na tayo ay mag silbi sa ating simbahan sa anumang kapasidad. Kailagan po ay naka ugnay ang ating buhay pananampalataya sa ating simbahan sa ating parokya. Para tayo mas lumago pa sa ating buhay pananampalataya. At siyempre kailagan din na ibahagi at isabuhay din natin ang ating pananampalataya para mas lumago pa ito.

Balang araw ay mag kakaroon din ng pagsusulit sa atin si Jesus patungkol sa mga ipinagkatiwala niyang mga talento at responsibilidad sa atin. Paano po kaya tayo mag-uulat sa ating Panginoon? Tayo po kaya ay magiging katulad ng dalawang mabunga at responsableng katulong o tayo ay magiging katulad ng ikatlong walang silbing katulong na walang ginawa sa ipinagkatiwalang talento sa kanya. – Marino J. Dasmarinas

No comments: