Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Virgin Coconut Oil for sale: 100% Pure and Cold-pressed. Coconut Oil is extracted naturally w/out using fermentation, any chemical process or heat. I’ve been using and taking VCO for more than 25 years now and I’m in excellent health. To learn more about the many health benefits of VCO please search Virgin Coconut Oil at: www.goggle.com or www.youtube.com If you’re interested please email me: mjdasma@gmail.com

Friday, November 28, 2014

Repleksyon para sa Linggo November 30, Unang Linggo ng Adbiyento; Marcos 13:33-37

Mabuting Balita: Marcos 13:33-37
Noong panahong iyon sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito’y isang taong umalis upang maglakbay  sa malayong lupain: ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayun din naman maging handa kayong lagi, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan-maaaring sa pagdilim sa hatinggabi, sa madaling araw o kaya’y sa umaga-baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo’y sinasabi ko sa lahat; maging handa kayo!
+ + + + + + +
Repleksyon:
Ano po ba ang ibig sabihin ng maging handa? Ang ibig sabihin ay palagi tayong alerto sa ano mang mangyayari o darating. Pero bakit ba kailagan mag handa? Bakit hindi nalang tayo pwedeng walang ginagawa o walang pag-hahanda? Kailagan tayo maging handa dahil ito ang gusto ni Jesus para sa atin. Dahil  hindi natin alam kung kailan ipaparamdam ni Jesus ang kanyang presensya  sa ating mga buhay.

Bakit sinabi ni Jesus sa mga alagad na maging handa kasama pa naman nila siya? Ito ay sa dahilan na inihahanda na ni Jesus ang mga alagad bago siya arestuhin at tuluyang ihiwalay na sa kanila. At habang ginagawa nila ang kanilang misyon na hindi na kasama si Jesus ay dapat gawin nila ito ng may puso, walang pag-aalinlagan at ng may malinis na hangarin. Dahil muli siyang magbabalik sa kanila anumang oras.

Ngayon po  ay unang lingo ng Adbiyento na ang ibig sabihin ay  Pagdating ng isang importanteng tao o personalidad. Ano po ba ang kahalagahan ng utos na ito ni Jesus para sa atin? Tayo rin ay hinahangad ni Jesus na maging handa para sa kanyang pagdating pero paano nga ba tayo maghahanda?

Ang una po ay ang pagpapasailalim natin sa nakagagamot na Sakramento ng Kumpisal. Lahat po  tayo ay makasalanan, nagkasala tayo sa pamamagitan ng ating Isip, Salita at Gawa. Ang mga kasalanang ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa tayo lubusang handa sa pagdating ni Jesus.

Ang ikalawa ay dapat tayo ay maging mapagpatawad sa mga taong nakasakit sa ating damdamin. Kung ito ay  nangangailagan na tayo ang magpakumbaba at gumawa ng paraan ay dapat gawin natin. Hindi po ito madaling gawin pero kung sinasabi nating mahal natin  si Jesus ay dapat po ay isabuhay natin ang mga turo ni Jesus. Sa pamamagitan nito ay magiging kawangis tayo ni Jesus at baka pa nga sa pamamagitan ng ating pagpapakumbaba at kabutihan ay mararamdaman nila ang  presensya ng Diyos sa kanilang buhay.

Nakahanda po ba tayong tumugon sa panawagang ito ni Jesus sa atin? - Marino J. Dasmarinas

No comments: