Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Virgin Coconut Oil for sale: 100% Pure and Cold-pressed. Coconut Oil is extracted naturally w/out using fermentation, any chemical process or heat. I’ve been using and taking VCO for more than 25 years now and I’m in excellent health. To learn more about the many health benefits of VCO please search Virgin Coconut Oil at: www.goggle.com or www.youtube.com If you’re interested please email me: mjdasma@gmail.com

Friday, October 24, 2014

Repleksyon para sa Oktubre 26, Ika-30 na Linggo sa Karaniwang Panahon; Mateo 22:34-40


Mabuting Balita: Mateo 22:34-40
34 Narinig ng mga Pariseo na napatahimik ni Jesus ang mga Sadduseo, at sumang-ayon sila sa kanya. 35 Kaya sinu¬bukan siya ng isa sa kanila na isang guro ng Batas sa tanong na ito: 36 “Guro, ano ang pinakamahalagang utos ng Batas?” 37 Sumagot si Jesus: “Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos nang buo mong puso, nang buo mong kaluluwa at nang buo mong pag-iisip. 38 Ito ang una at pina¬kamahalagang utos. 39 Ngunit may ika¬lawa pa na tulad nito: Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. 40 Sa dalawang utos na ito nabubuod ang buong Batas at Mga Propeta.”
+ + + + + + +
Repleksyon:
Gaano po ba kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Hindi natin malalaman ito dahil walang sukatan ang pag-ibig ng Diyos. Isang pag papatunay nito ay ang pag bibigay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak para tayo ay iligtas sa sumpa ng kasalanang orihinal.

Gaano naman kalalim ang ating pag-ibig sa Diyos? Sapat naba na ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagsisimba tuwing lingo? Hindi pa dahil gusto ng Diyos na ang ating pag-ibig sa kanya ay patunayan natin sa pamamagitan ng ating pagmamal sa ating kapwa. Kaya po pag sinasabi natin na mahal natin ang Diyos ay kailagan din po na mahalin natin ang ating kapwa kahit na siya ay hindi karapat dapat mahalin sa ating panigin.  

Sino po ba ang ating kapwa? Ang ating kapwa ay maaring kamag-anak, kaibigan, kapitbahay o kung sino man na nangangailagan ng ating tulong. Ang malaking katanungan po dito ay paano kung ang ating kapwang ito ay hindi kaibig-ibig? O paano po kaya kung ang kapwang ito ay hindi mabuti sa atin. Iibigin pa po rin ba natin sila?  

Dapat na sila ay atin paring ibigin sa dahilang hindi natin maihihiwalay ang ating pag-ibig sa Diyos sa ating kapwa. Kung sinasabi po natin na mahal natin ang Diyos pero hindi naman po tayo marunong mag mahal sa ating kapwa dahil hindi sila mabuti sa atin. Ay wala ding halaga ang pagsasabi natin na mahal natin ang Diyos.

Kaya ang umiibig sa Diyos ay umiibig din sa kapwa ng walang pasubali o kundisyon. Kahit na itong ating kapwa ay sinasaktan ang ating damdamin. Ang umiibig sa Diyos ay kayang magpatawad sa kanyang asawa na humihingi ng ikalawang pagkakataon. Ang umiibig sa Diyos ay handang patawarin ang kaibigan na nagkasala sa kanya. Ang umibig sa Diyos ay ang ating kahandaan na tumulong sa iba kahit na hindi natin ito kilala.

Tunay po ba tayong umiibig sa Diyos? - Marino J. Dasmarinas

No comments: