Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Virgin Coconut Oil for sale: 100% Pure and Cold-pressed. Coconut Oil is extracted naturally w/out using fermentation, any chemical process or heat. I’ve been using and taking VCO for more than 25 years now and I’m in excellent health. To learn more about the many health benefits of VCO please search Virgin Coconut Oil at: www.goggle.com or www.youtube.com If you’re interested please email me: mjdasma@gmail.com

Saturday, October 18, 2014

Repleksyon para sa Oktubre 19, Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon; Mateo 22:15-21

Mabuting Balita: Mateo 22:15-21
15 Umurong ang mga Pariseo at nagpulong kung paano nila huhulihin si Jesus sa sarili niyang mga salita. 16 Kaya ipinadala nila ang kanilang mga alagad kasama ng mga kampi kay Herodes. Sinabi nila kay Jesus: “Guro, nalalaman namin na tapat kang tao at tunay na nagtuturo ng daan ng Diyos; hindi ka napadadala sa iba at nagsasa¬lita hindi ayon sa kalagayan ng tao. 17 Kaya ano ang palagay mo: ayon ba sa Batas na magbayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba tayong magbayad sa kanya o hindi?”

18 Alam naman ni Jesus ang ma¬sama nilang pakay, at sinabi niya sa kanila: “Mga mapagkunwari! Bakit ninyo ako sinusubukan? 19 Ipakita ninyo sa akin ang perang pambuwis.” Ipinakita nila ang isang denaryo, 20 at sinabi sa kanila ni Jesus: “Sino ang naka¬larawan dito, na narito rin ang kanyang pangalan?” 21 Sumagot sila: “Ang Cesar.” At sinabi niya sa kanila: “Kung gayon, ibigay sa Cesar ang para sa Cesar, at sa Diyos ang para sa Diyos.”
+ + + + + + +
Repleksyon:
May naibalik na po ba tayo sa  Diyos para sa mga kabutihang ginawa niya sa atin? Marahil po ay mag iisip tayo ay kung ano na nga ba ang ating naibalik sa ating Panginoon. Pagkatapos nating mag-isip ay baka wala parin tayong maalala na naibalik natin sa Diyos dahil sa katunayan ay baka talagang wala pa tayong nagagawa para sa Diyos. 

Lahat po ng biyaya na mayroon tayo ngayon ay galing sa Panginoong Diyos pero baka may ilan sa atin na iisipin na galing sa ating sariling pagsisikap kung ano mang mayroon tayo ngayon. Pero sa totoo po ay lahat ay nag mula sa Diyos kahit na ang ating buhay galing sa kanya.

Sa atin pong mabuting balita ay sinasabi ni Jesus sa atin na ibigay sa Cesar ang sa Cesar at ibigay sa Diyos ang sa Diyos (Mateo 22:21). Kung ito po ay isasalin natin sa ating makabagong panahon ngayon ay sinasabi ni Jesus na ibigay natin ang para sa ating gobyerno. Sa pamamagitan ng pag babayad ng tamang buwis at ng ating iba pang obligasyon sa gobyerno.

Ano naman po ang maibibigay natin sa Panginoong Diyos? Magbibigay tayo ng espesyal para sa Diyos na nangagaling sa ating mga puso. Pero saan nga ba ang Diyos at saan ba natin siya makikita para makapagbigay tayo ng nararapat para sa kanya?

Hindi naman po mahirap hanapin ang Diyos ang kailagan lang po ay tumingin tayo sa ating kapaligiran at makikita natin siya. Dahil ang Diyos ay nasa mahihirap, nagugutom, may sakit, mga pinabayaan at kung sino man na nangangailagan ng ating tulong. Ang Panginoon ay nasa kanila, kung magbibigay po tayo ng taos puso sa kanila at para narin tayong nangbibigay sa Panginoong Diyos.

Sa mabuting balita ayon kay San Mateo ay may nag tanong sa Hari ng  ganito: Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain, nauuhaw at pinainom, isang dayuhan at pinatuloy at walang soot at dinamitan? Kailan ka namin nakitang maysakit o nasa bilangguan at nilapitan? Sumagot ang Hari: Sinasabi ko sa inyo anuman ang gawin ninyo sa isa sa maliliit na ito na mga kapatid ko, sa akin ninyo ginawa (Mateo 25:37-40).

May nagawa o naibigay  na po ba tayo sa Panginoong Diyos? - Marino J. Dasmarinas

No comments: