Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Virgin Coconut Oil for sale: 100% Pure and Cold-pressed. Coconut Oil is extracted naturally w/out using fermentation, any chemical process or heat. I’ve been using and taking VCO for more than 25 years now and I’m in excellent health. To learn more about the many health benefits of VCO please search Virgin Coconut Oil at: www.goggle.com or www.youtube.com If you’re interested please email me: mjdasma@gmail.com

Friday, October 31, 2014

Repleksyon para sa November 2, Paggunita sa lahat ng mga Pumanaw na Kristiyano; Juan 14:1-6


Mabuting Balita: Juan 14:1-6
1 Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa akin. 2 Mara¬ming silid sa bahay ng aking Ama. Kung hindi’y hindi ko sana sinabi sa inyong: “Pupunta ako upang ipag¬handa kayo ng lugar.” 3 At pag pumunta na ako at naipag¬handa kayo ng lugar, muli akong darating at dadalhin ko kayo sa akin upang kung saan ako naroon, gayon din naman kayo. 4 At alam n’yo ang daan sa pupun¬tahan ko.” 5 Sinabi sa kanya ni Tomas: “Pangi¬noon, hindi namin alam kung saan ka pu¬punta. Paano namin malalaman ang daan?” 6 Sinabi sa kanya ni Jesus: “Ako siyang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang nakalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
+ + + + + + +
Repleksyon:
Ngayong araw ay inaalala natin ang lahat ng ating mga mahal sa buhay na nauna na sa atin. Ginagawa po natin ito sa maraming pamamaraan: Sa pag bisita kung saan sila naka himlay, sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga panalagin para sa kanilang kaluluwa, sa pag-alala ng kanilang kabutihan at iba.

Tunay na mahirap silang makalimutan at madalas ay nagiging emosyonal tayo pag naaalala natin sila. Pero talagang ganito ang buhay natin darating ang panahon na tayo rin ay dadaan sa proseso ng pagkakasakit, pagkaospital at yung hindi natin maiiwasan walang iba kundi ang ating kamatayan.

Marahil marami po sa atin pag nababangit ang katagang kamatayan ay hindi makatulog ng mahimbing. Sa dahilan na ayaw pa nating mamatay kasi hindi tayo handa, pero sino ba ang handa? Hindi tayo handa o takot tayong mamatay sa dahilang tayong lahat ay makasalanan. Dahil kung hindi tayo makasalanan ay hindi tayo matatakot sumakabilang buhay.
  
Ganon paman ay sinasabi sa atin ni Jesus sa ating mabuting balita na huwag mabagabag ang ating mga puso. At patuloy lang tayo na magkaroon ng pananampalataya sa kanya. Dahil ang ating pananampalataya kay Jesus ay higit na makapangyarihan sa kamatayan.

Sa araw na ito ng paggunita natin sa mga mahal natin sa buhay na pumanaw na ay patuloy po tayong mag alay ng panalagin sa kanilang mga kaluluwa. Patuloy din po nating palakasin ang ating pananampalataya kay Jesus. Dahil pag mayroon tayong pananampalataya ay wala na tayong kailagan pa at wala na tayong katatakutan pa kahit na ang kamatayan.

Ito mismo ang sinasabi sa atin ni Jesus sa ating mabuting balita: Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa akin. Mara¬ming silid sa bahay ng aking Ama (Juan 14:1-2). - Marino J. Dasmarinas

No comments: