Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Virgin Coconut Oil for sale: 100% Pure and Cold-pressed. Coconut Oil is extracted naturally w/out using fermentation, any chemical process or heat. I’ve been using and taking VCO for more than 25 years now and I’m in excellent health. To learn more about the many health benefits of VCO please search Virgin Coconut Oil at: www.goggle.com or www.youtube.com If you’re interested please email me: mjdasma@gmail.com

Friday, September 12, 2014

Repleksyon para sa September 14, Pagtatampok sa Krus na Banal; Juan 3:13-17

+ + + + + + +
Mabuting Balita: Juan 3:13-17
(Sinabi ni Jesus kay Nicodemo) 13 Wala pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. 14 At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayundin naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, 15 upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. 16   Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17 sinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya.
+ + + + + + +
Repleksyon:
Bakit ba tayo may mga paghihirap dito sa mundo? Tayo ay may mga paghihirap dahil ayaw nating yakapin ang pag-ibig ng Diyos. Ang ating mga paghihirap ay hindi mga paghihirap na ginawa ng Diyos para sa atin. Sa dahilan na tayo mismo kadalasan ang gumagawa nito at pag tayo ay nag hihirapan na ay karamihan sa atin ay ang sinisisi ay ang Diyos.

Isipin nalang po natin ang napakaraming giyera na ginagawa ng mga lider nga mga makapangyarihan mga bansa. Isipin nalang natin ang ating mga personal at mga problema sa pamilya na walang ibang may gawa kundi tayo rin naman. Pero sa gitna ng ating mga ginagawang mga problema o sa gitna ng ating mga paghihirap ay may pag hilom at pag-asa at ito ay gustong ibigay sa atin ni Jesus na naka pako sa krus.  

Marahil ay karamihan po sa atin ay ayaw tingnan si Jesus na nasa krus dahil ito ay nag papaalala sa atin ng pagpapakasakit ng ating panginoong Jesu Kristo. Nagpapaalala ito sa atin na ang paghihirap ay may kaakibat na mga sakripisyo at mga problema. Pero paano po natin ma didiskubre na may pag-asa, may pagpapagaling at kaligtasan sa krus ni Jesus kung hindi tayo titingin dito kung hindi natin yayakapin ito at kung hindi natin hahawakan ito?  

Sa ating unang pagbasa ang mga taong na iniligtas ni Moises sa pagka alipin ng Paraon ay gumawa ng kanilang sariling problema. Nang sila ay mag reklamo kay Moses tungkol sa kanilang paghihirap sa ilang. At ng dahil sa kanilang pag rereklamo sila ay pinarusahan ng Diyos. Pero sila rin naman ay ililigtas ng mahabaging Diyos na ito kung sila ay titingin sa ahas na tanso na nasa dulo ng tikin. Alam po natin na ang tansong ahas na nasa dulo ng tikin na gumamot sa kanila ay kulmakatawan kay Jesus na nakapako sa krus sa ating mabuting balita.

Marami po tayong mga problema at paghihirap dito sa mundong ito at karamihan po nito ay tayo rin ang may gawa na sa kasamaang palad ay isinisisi natin sa Diyos. Pero ganon na lamang tayo kamahal ng Diyos na ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak na mamatay sa krus para sa ating kaligtasan.

Mayroon kabang krus na nakapako si Jesus sa bahay mo o sa kuwarto mo? Tingnan mo ito, hawakan mo ito at boung pananampalatayang hilingin mo kay Jesus. Na gamutin niya ang lahat ng iyong mga pinagdadaanang pasakit, problema at pagdurusa. - Marino J. Dasmarinas

No comments: