Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Virgin Coconut Oil for sale: 100% Pure and Cold-pressed. Coconut Oil is extracted naturally w/out using fermentation, any chemical process or heat. I’ve been using and taking VCO for more than 25 years now and I’m in excellent health. To learn more about the many health benefits of VCO please search Virgin Coconut Oil at: www.goggle.com or www.youtube.com If you’re interested please email me: mjdasma@gmail.com

Sunday, August 3, 2014

Repleksyon para sa Agosto 3, Ika-18 na Linggo sa Karaniwang Panahon; Mateo 14:13-21

+ + + + + + +
Mabuting Balita: Mateo 14:13-21
Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kani-kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila kaya't pinagaling niya ang mga maysakit na dala nila. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang limang tinapay at dalawang isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Nang dapit-hapon na'y lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Malapit na pong lumubog ang araw at ilang ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain." "Hindi na sila kailangang umalis. Kayo ang magpakain sa kanila," sabi ni Jesus. Sumagot sila, "Wala po tayong pagkain kundi limang tinapay lamang at dalawang isda." "Dalhin ninyo rito," sabi niya.  Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang limang tinapay at dalawang isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng labindalawang kaing ng tinapay. May limanlibong lalaki ang nakakain, bukod pa sa mga babae at mga bata.
+ + + + + + +
Repleksyon:
Ano po ang mangyayari sa atin pag tayo ay palaging nag bibigay ng bukal sa ating puso? Hindi tayo nawawalan ng bagay na ibibigay ito man ay pera, pagkain, talino o kahit na ano basta ito ay taos puso nating ibinigay. Lahat ay bumabalik din sa atin at sobra pa nga, bakit po ba ganito? Ito ay sa dahilan na pag tayo ay nag bigay ay hindi lang tayo nag bibigay sa taong nangangailagan, ito ay ibinibigay din natin kay Jesus. At si Jesus na lubos na mapagbigay ay ibinabalik din sa atin ito ng sobra sobra pa.

Ang mga tao na sumusonod kay Jesus sa ating mabuting balita ay gutom na. At ito ay alam ni Jesus kaya boung puso niyang isinagawa ang milagro ng pagpaparami ng tinapay at isda. Sa pamamagitan ng limang tinapay at dalawang isda ay pinakain niya ang mahigit limang libong tao. Pagkatapos na sila ay nabusog ay marami pa ang lumabis.

Ang mensahe po sa atin ng mabuting balita ay dapat palagi po tayong nag bibigay ng taos puso. Ito po ay sa dahilan na hindi naman po tayo mawawalan, sa katunayan nga ay habang marami tayong ibinibigay ay mas madami din ang bumabalik sa atin.

Tingnan nalang ho natin ang nangyayari sa loob ng pagdiriwang ng Banal na Misa na halos katulad ng nangyari sa pag papakain sa mga tao sa ating mabuting balita. Sa loob ng Banal na Misa ay boung pusong ibinibigay ni Jesus ang kanyang Katawan, Dugo, Kaluluwa at Pagka Diyos pag tinatangap natin siya sa Banal na Kumunyon. Tumigil po ba si Jesus ng pagbibigay sa atin ng kanyang sarili sa Banal na Misa? Hindi po, simula po ng itinatag ni Jesus ang Eukaristiya hangang sa oras na ito ay boung pusong ibinibigay ni Jesus ang kanyang sarili para sa atin sa pamamagitan ng Banal na Kumunyon.

Dahil si Jesus ay maawain at boung pusong mapagbigay lalo na sa mahihirap, dapat ay tayo rin po. Huwag po tayong mag-alala kung maubos ang laman ng ating mga bulsa sa ating pagbibigay. Dahil palagi naman itong pupunuin ni Jesus ng kanyang biyaya para tayo ay patuloy na makapag bigay ng tulong sa ating kapwa lalong lalo na sa mga mahihirap. - mjdasma

No comments: