Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Virgin Coconut Oil for sale: 100% Pure and Cold-pressed. Coconut Oil is extracted naturally w/out using fermentation, any chemical process or heat. I’ve been using and taking VCO for more than 25 years now and I’m in excellent health. To learn more about the many health benefits of VCO please search Virgin Coconut Oil at: www.goggle.com or www.youtube.com If you’re interested please email me: mjdasma@gmail.com

Saturday, August 23, 2014

Repleksyon para sa Agosto 24, Ika-21 na Linggo sa Karaniwang Panahon; Mateo 16:13-20

+ + + + + + +
Mabuting Balita: Mateo 16:13-20
Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa Anak ng Tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan kayo si Juan na Tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias, o isa sa mga propeta." Tinanong ulit sila ni Jesus, "Ngunit para sa inyo, sino ako?" Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Cristo, ang Anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas! Sapagkat ang katotohanang ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit." At mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kaninuman na siya nga ang Cristo.
+ + + + + + +
Repleksyon:
Ipinagmamalaki po ba natin ang mga bagay na ginagawa natin at ang mga kayamanan natin? Halimbawa po ay inilalagay natin ito sa facebook hindi para ipakita lamang kundi para ipagmalaki natin at para malaman ng mga kaibigan natin kung sino tayo at kung ano ang ating mga ginagawa. Ipinagmamalaki din po ba natin kung gaano tayo katalino at kung gaano kalalim ang ating kaalaman kay Jesus at sa ating simbahan?

Ang ating talino at kung ano mang bagay o kayaman na mayroon tayo ay hindi natin  naabot sa pamamagitan ng ating sarili lamang.  Ang Panginoon ay ang siyang nag bigay sa atin kung ano man ang mayroon tayo ngayon. Kahit na ang  ating mga tagumpay sa buhay ito ay hindi natin naabot sa pamamagitan lamang ng ating kakayahan ang Panginoon ang siyang nag bigay sa atin nito.

Nang mag tanong si Jesus sa mga alagad kung sino siya para sa kanila. Ito ay nasagot ni Pedro ng sinabi niya na kayo po ang Cristo, ang Anak ng Diyos na buhay. Ngunit kaagad sinabi ni Jesus kay Pedro, “Ang katotohanang ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking Ama na nasa langit.”

Marahil po ay makakarelate din tayo sa sinabing ito ni Jesus kay Perdo. Sa dahilan na may mga pagkakataon din na ipinag mamalaki din natin kung sino tayo, kung ano ang meron tayo at kung gaano tayo katalino. Ipinaaalala din sa atin ni Jesus na ang lahat ay regalo at grasya mula sa Diyos. Kung sino tayo ngayon at kung gaano tayo kamatagumpay ngayon, itong lahat ay galing din sa Diyos.

Ang simbahan na mayroon tayo ngayon ay itinatag ni Jesus sa pamamagitan ni Pedro. Hindi ito ginawa ni Jesus dahil malapit sa kanya si Pedro o dahil palaging nandoon si Pedro sa buhay ni Jesus. Pinili si Pedro sa dahilang ito ang gusto ng Panginoong Diyos at hindi dahil ito yung gustong mangyari ni Pedro.

Kaya dapat po tayo ay palaging nag papakumbaba at palagi nakaapak ang ating mga paa sa lupa. Kahit na gaano man tayo kamatagumpay sa buhay. Sa dahilan na ang lahat ay regalo at mula sa grasya ng Panginoong Diyos. - Marino J. Dasmarinas

No comments: