Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Virgin Coconut Oil for sale: 100% Pure and Cold-pressed. Coconut Oil is extracted naturally w/out using fermentation, any chemical process or heat. I’ve been using and taking VCO for more than 25 years now and I’m in excellent health. To learn more about the many health benefits of VCO please search Virgin Coconut Oil at: www.goggle.com or www.youtube.com If you’re interested please email me: mjdasma@gmail.com

Saturday, August 9, 2014

Repleksyon para sa Agosto 10, Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon; Mateo 14:22-33

+ + + + + + +
Mabuting Balita: Mateo 14:22-33
Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling-araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig.  Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito!" Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan diyan sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin,  siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin ninyo ako!" sigaw niya.

Agad siyang inabot ni Jesus. "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya!" sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay nga pong kayo ang Anak ng Diyos!" sabi nila.
+ + + + + + +
Repleksyon:
Nararamdaman mo ba ang iyong palagiang pangangailagan kay Jesus? Kung saan ang iyong araw ay hindi kumpleto kung hindi ka mananangalagin sa kanya. Marami sa atin ang may ganitong pag kauhaw  kay Jesus. Hindi lamang sa dahilan na kailagan natin siya para tulungan tayo sa pang araw-araw na hamon sa ating buhay. Nauuhaw tayo kay Jesus sa dahilan na gusto natin na makipag ugnay sa kanya at ang ating araw ay hindi bou kung hindi tayo nakikipag-ugnay sa kanya.

Sa ating mabuting balita ay pinasakay ni Jesus ng bangka sila Pedro at ang ibang mga alagad pa punta sa kabilang ibayo. Habang siya naman ay umahon sa bundok para manalangin. Ngunit habang nasa laot ang banka nila ito ay tinamaan ng malalakas na alon at hangin. At habang sila ay nasa ganitong pangyayari at bigla nilang naalala si Jesus para iligtas sila pero hindi nila kasama si Jesus.

Nang madaling araw na ay nakita nila si Jesus na naglalakad sa tubig papunta sa kanila at ang kanilang pangangailgan sa kanya ay tinugunan ni Jesus. Bakit? Dahil tinatawag nila si Jesus at sila ay nagdadasal kay Jesus para tulungan sila sa napakadilikadong sitwasyon na iyon,  kaya hindi sila binigo ni Jesus.

Si Pedro naman ay hindi nakapaghintay na makarating si Jesus sa kanilang banka. Kaya malakas niyang sinabi kay Jesus, Panginoon kung talagang kayo iyan papariyanin ninyo ako at sinabi ni Jesus kay Pedro, halika. Kaya naglakad si Perdo sa tubig pa punta kay Jesus. Ngunit, unti-unti siyang  lumubog sa tubig dahil sa kanyang mahinang pananalig pero siya ay iniligtas din ni Jesus.

Makailang beses na po ba tayong nabibigong abutin ang ating mga pangarap sa buhay dahil sa ating mahinang pananampalataya? At ilang beses narin po ba tayo nawawalan na ng pag-asa dahil hindi natin naiisip ang ating matinding pangangailagan kay Jesus? Marahil ay maraming beses na. - mjdasma

No comments: