Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Virgin Coconut Oil for sale: 100% Pure and Cold-pressed. Coconut Oil is extracted naturally w/out using fermentation, any chemical process or heat. I’ve been using and taking VCO for more than 25 years now and I’m in excellent health. To learn more about the many health benefits of VCO please search Virgin Coconut Oil at: www.goggle.com or www.youtube.com If you’re interested please email me: mjdasma@gmail.com

Saturday, July 19, 2014

Repleksyon para sa Hulyo 20, Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon; Mateo 13:24-30

Mabuting Balita: Mateo 13:24-30
Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinhaga. Sinabi niya, "Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, 'Hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?' Sumagot siya, 'Isang kaaway ang may kagagawan nito.' Tinanong siya ng mga utusan, 'Bubunutin po ba namin ang mga damo?'  'Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo,' sagot niya. 'Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Pag-aani'y sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig.' "
+ + + + + + +
Repleksyon:
Ang pag huhusga ng Panginoong Diyos ay isang bagay na ayaw muna natin na dumating sa atin marahil ang dahilan ay hindi pa tayo handa para dito. Pero may nga pagkakataon na ang pag huhusga sa atin ng Diyos ay darating sa atin sa mga pagkakataon na hindi natin ito inaasahan. At pag ito ay dumating sa atin ay wala na tayong magagawa kailagan nating tangapin ito sa ayaw man natin at gusto.

Halimbawa po kung gugustuhin ng Diyos na hindi tayo patuluyin sa langit ay kailagan na tangapin natin ito kasi wala na tayong magagawa.  Kung huhusgahan po tayo ng Diyos para mapunta sa impiyerno ang ibig lamang pong sabihin nito ay hindi naging kalugod lugod sa kanyang mga panigin ang ating mga ginawa dito sa mundo. Marahil ay mayroon din namang mga pagkakataon na may nag advice sa atin na mag bago na tayo pero ito ay hindi po natin pinakinggan. 

Ang ating pong mabuting balita sa linggong ito  ay nag bibigay sa atin ng pag-asa. Sinasabi po nito sa atin na bago ang pag huhusga ng ating panginoong Diyos ay magbibigay muna siya sa atin ng mga pagkakataon para tayo po ay mag bago at mag sisi sa ating mga pagkukulang sa kanya  at sa ating kapwa.

Hindi naman po tayo agad huhusgahan ng ating panginoong Diyos sa ating mga ginagawang hindi magaganda sa ngayon. Sa dahilang alam niya na sa kaibuturan ng ating mga puso ay mayroon paring likas na kabutihan. At ang ating kahandaan  na tumalikod ng tuluyan sa ating mga pagkakasala.

Sa totoo lang po ang panginoong ay mapangunawa, mapagpatawad at puno ng pag-ibig para sa atin maging sino pa man tayo. Siya ay nakahandang mag hintay sa atin kaya habang may pagkakataon pa tayo ay mag bagong buhay na.

Pero paano po kung mas pipiliin nating hindi pakinggan ang kanyang panawagan na tayo ay mag bagong buhay na? Ano po kaya ang mangyayari sa atin?

No comments: