Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Virgin Coconut Oil for sale: 100% Pure and Cold-pressed. Coconut Oil is extracted naturally w/out using fermentation, any chemical process or heat. I’ve been using and taking VCO for more than 25 years now and I’m in excellent health. To learn more about the many health benefits of VCO please search Virgin Coconut Oil at: www.goggle.com or www.youtube.com If you’re interested please email me: mjdasma@gmail.com

Saturday, March 30, 2013

Ang aking repleksyon para sa Marso 31, Linggo ng Pagkabuhay: Juan 20:1-9

Ang Aking Repleksyon:
May isang lalaking katoliko na mahal na mahal  ang kanyang pananampalataya. Tuwing lingo ng pagkabuhay ay naglalagay siya ng napaka laking tarpaulin sa harap ng kanyang bahay na may naka guhit na imahe ni Jesus na  muling nabuhay na papalabas sa kanyang pinag himlayan. Pero siya ay hindi kinagigiliwan ng kanyang mga kapatid at kapitbahay dahil siya ay madamot, makasarili at mapag mataas.

Marami sa atin ang katulad ng lalaki na lubhang nag papahalaga sa ating pananampalataya kay Hesus na muling nabuhay. Pero ito ay hangang sa pag papahalaga lang at kulang na kulang naman sa pag sasabuhay.

Ano ba ang gusto ni Hesus na gawin natin simula ngayong lingo ng pagkabuhay? Gusto ni Hesus na tayo ay maging tagasunod niya na nag sasabuhay ng kanyang pananampalataya. Hindi maganda na sabihin natin na tayo ay sumasampalataya kay Hesus na muling nabuhay pero manhid naman tayo sa mga pangangailagan ng ating kapwa na nag hihirap. Sadya natin silang pinabababayaan kahit na tayo ay may kakayahang tumulong sa kanila. Ano ang silbi ng ating pananampalataya kay Hesus na muling nabuhay kung tayo ay ganyan? 

Ang gusto ni Hesus ay tayo ay maging buhay na buhay niyang mga taga sunod na nag sasagawa ng ating pananampalataya sa kanya. Gusto niya ay tayo ang mag bubukas sa mga mata ng ating kapwa patungkol sa maraming mga katotohanan sa ating simbahan. Gusto niya ay tayo ang kanyang maging mga kamay na tutulong sa mga naghihirap. Gusto niya ay tayo ang kanyang maging tainga na makikinig ng taimtim sa mga pasakit at paghihirap ng ating mga kapwa.

Magiging makabuluhan lamang ang ating pananampalataya kay Hesus na muling nabuhay pag tayo ay handa na maging kanyang mga mata, kamay at tainga dito sa mundo.

Handa po ba tayo na maging mata, kamay at tainga ni Hesus?

No comments: