Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you. (Luke 1:30)

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Forgive my many grammatical and punctuation mistakes :). - mjdasma

Monday, July 30, 2012

My Reflections for Wednesday August 1, Saint Alphonsus Liguori, bishop and doctor Matthew 13:44-46


Gospel:
Jesus said to his disciples: "The Kingdom of heaven is like a treasure buried in a field, which a person finds and hides again, and out of joy goes and sells all that he has and buys that field.
Again, the Kingdom of heaven is like a merchant searching for fine pearls. When he finds a pearl of great price, he goes and sells all that he has and buys it."
+ + + + + + +
My Reflections:
Jesus depicts His kingdom as treasure and pearl that whoever will find it will give up everything just to have it. Indeed, the kingdom of God is a priceless treasure and pearl that we must all desire very hard to possess. For what it will do us if we have treasures in this world yet we don’t have God in our lives?

The riches of this world are all passing and temporary we will leave it all somewhere along the path of our lives. Whether we like it or not we have to leave everything that we have in this world. So who will remain without end?   The one that will forever be there for us is God; the one that shall bring us to heaven is God. These temporary things that presently surround us will not be able to bring us to our eternal heavenly destination. It’s only through God that we will be able to go to heaven.

In our gospel, the person found the true treasure of life that is Jesus; he willingly gave-up everything just to have Him. The same also with the merchant when he found the true pearl of his life that is Jesus he sold everything in his possessions so that he could possess the greatest pearl that is Jesus. Many saints have done this too, they gave-up everything just to have Jesus. 

Let us not yield Jesus for the temporary and sometimes immoral enjoyment of this world. For what is inside this world is temporary and passing.

But our treasure and pearl that is Jesus will forever be there for us. …

Ang aking repleksyon para sa Miyerkules Agosto 1, San Alfonso Maria Liguorio, obispo at pantas ng Simbahan; Mateo 13:44-46

Mabuting Balita:
44 "Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon."

45 "Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. 46 Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya't ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon."
+ + + + + + +
Ang Aking Repleksyon:
Inihahambing po ni Jesus and kanyang kaharian bilang kayamanan at perlas na sinuman ang makasumpung ay iiwan ang lahat para makamtam lamang ito. Talaga namang ang kaharian ng Diyos ay parang isang walang katulad na kayamanan at perlas na dapat ay atin ring hangarin mapasaatin. Dahil ano po ba ang mapapala natin kung nasa atin ang lahat ng kayaman ng mundong ito ngunit wala naman si Jesus sa ating mga buhay.

Ang kayamanan ng mundo ay lumilipas at darating ang panahon na iiwan din tayo niyan o dili kaya ay iiwanan din natin ito. Gustuhin man natin o hindi ay iiwan natin ang kayamanan natin sa mundong ito. Sino  ang palaging nasa atin? Ang panghabangbuhay na palaging nasa atin ay si Jesus, ang mag dadala sa atin sa langit ay walang iba kundi si Jesus. Ang mga kayamanan natin  ngayon ay hindi magdadala sa atin sa langit. Walang iba kundi ang Diyos lamang.

Sa ating ebanghelyo ay nasumpugan ng tao ang totoong kayamanan ng buhay na walang iba kundi si Jesus. Ipinagbili nya ang lahat makamtam nya lamang si Jesus. Ganon din ang nangyari sa negosyante ng makita nya ang totoong perlas ng kanyang buhay na walang iba kundi si Jesus. Ganito rin po ang ginawa ng mga banal na tao iniwan nila ang lahat mapasakanila lamang si Jesus.

Huwag nating bibitawan si Jesus para lamang sa pansamantala at minsan ay immoral na kaligayahan ng mundong ito dahil ito ay lumilipas at dumaraan lamang.

Ngunit ang ating kayamanan at perlas na si Jesus ay palaging nasa atin magpakailan pa man. 

My Reflections for Tuesday July 31, St. Ignatius of Loyola, Priest Matthew 13:36-43

Gospel:
Jesus dismissed the crowds and went into the house. His disciples approached him and said, "Explain to us the parable of the weeds in the field." He said in reply, "He who sows good seed is the Son of Man, the field is the world, the good seed the children of the Kingdom. The weeds are the children of the Evil One, and the enemy who sows them is the Devil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels. Just as weeds are collected and burned up with fire, so will it be at the end of the age.

The Son of Man will send his angels, and they will collect out of his Kingdom all who cause others to sin and all evildoers. They will throw them into the fiery furnace, where there will be wailing and grinding of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the Kingdom of their Father. Whoever has ears ought to hear."
+ + + + + + +
My Reflections:
A sinful man suddenly died he was therefore immediately ushered by the devil to his fiery kingdom. The sinful man was wailing and resisting his instant enrollment to satan’s den but he couldn’t do anything to change his destiny. If only he repented from his sinfulness, if only he listened to the advice of his relatives to change for the better and embrace God.

There are two opposing powers in this world one is God and the other is the evil one. God sows good seeds to us the evil one sows weeds. From our conception until our birth God has only one desire for us and that is to sow His good seeds. However, as we mature the evil one will try to overpower us with his many evil inducements that will only result to our perdition and safe passage to horrifying kingdom.

Let us hate sin or any action that will make us sin, let us hate satan and his countless enticements. Let us rather embrace God and follow the way of Jesus to heaven. …

Ang aking repleksyon para sa Martes Hulyo 31, San Ignacio de Loyola, pari Mateo 13:36-43


Mabuting Balita:
36 Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid." 37            Sumagot si Jesus, "Ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang Anak ng Tao, 38   ang bukid ay ang daigdig, ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa Masama.

39 Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang diyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. 40 Kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. 41           Ipag-uutos ng Anak ng Tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. 42 Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. 43 Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig!"  
+ + + + + + +
Ang Aking Repleksyon:
May isang taong makasalanan na biglang namatay kaya kaagad agad na siya ay sinundo ng demonyo para dalhin sa kanyang kaharian. Gustong kumawala ng taong makasalan sa demonyo ngunit wala na siyang magawa. Kung nakinig lamang siya sa payo ng kanyang mga kamag-anak na baguhin at iwanan na ang kanyang buhay makasalanan, pero hindi siya nakinig.

May dalawang magkaibang kapangyarihan dito sa mundo, ang isa ay ang Diyos at ang isa naman ay ang diyablo o dimonyo. Ang Diyos ay ang nag hahasik ng mabubuting binhi sa atin ang diyablo naman ay nag hahasik ng damo. Mula ng tayo ay ipinanganak ay iisa lamang ang gusto ng Diyos sa atin at iyan ay walang iba kundi ang ihasik ang mabubuting binhi sa atin.

Pero habang tayo ay tumatanda ang diyablo ay susubok at susubok na tayo ay sumunod sa kanya. at ito ay sa pamamagitan ng pag hahasik ng damo ng kamunduhan na pilit na tutukso at magdadala sa atin sa kasalanan.

Palagi po nating iwaksi ang kasalanan o anumang gawaing magdadala sa atin sa kasalanan. Kamuhian natin ang diyablo bagkus ay yakapin natin ang Diyos at sumunod tayo sa daan ni Jesus patungong lagit. …My Reflections for Monday July 30, Seventeenth Week in Ordinary Time, Matthew 13:31-35


Gospel:
Jesus proposed a parable to the crowds.  "The Kingdom of heaven is like a mustard seed that a person took and sowed in a field. It is the smallest of all the seeds, yet when full-grown it is the largest of plants. It becomes a large bush, and the 'birds of the sky come and dwell in its branches.'" He spoke to them another parable. "The Kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed with three measures of wheat flour until the whole batch was leavened."

All these things Jesus spoke to the crowds in parables. He spoke to them only in parables, to fulfill what had been said through the prophet: I will open my mouth in parables, I will announce what has lain hidden from the foundation of the world.
+ + + + + + +
My Reflections:
The tiny mustard seed became the largest of plants, the yeast was little until it was mixed with three measures of wheat flour after which it grew bigger. There’s that transition in the gospel for both parables from being small both grew big.

By virtue of the Sacrament of Baptism and the Sacrament of Confirmation Jesus planted that small seed of faith in us. He has no other desire but for us to nurture it and let it grow and bloom where other could benefit from us. But somehow as we mature we put aside our faith and we prioritize the temporal things of this world.

God’s desire is for us  to nurture our faith it’s His perpetual yearning for us: to grow our faith. Let us therefore ask Jesus to grant us the grace to increase our faith and of course let us also do our part by faithfully adhering to the teachings of the church and by reading our bible.

Do you read your bible and do you pray to Jesus for an increase of faith?  

Saturday, July 28, 2012

My Reflections for Sunday July 29, Seventeenth Sunday in Ordinary Time, John 6:1-15

Gospel:
Jesus went across the Sea of Galilee. A large crowd followed him, because they saw the signs he was performing on the sick. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. The Jewish feast of Passover was near. When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, "Where can we buy enough food for them to eat?" He said this to test him, because he himself knew what he was going to do. Philip answered him, "Two hundred days?' wages worth of food would not be enough for each of them to have a little.'" One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, "There is a boy here who has five barley loaves and two fish; but what good are these for so many?" Jesus said, "Have the people recline." Now there was a great deal of grass in that place. 

So the men reclined, about five thousand in number. Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted. When they had had their fill, he said to his disciples, "Gather the fragments left over, so that nothing will be wasted." So they collected them, and filled twelve wicker baskets with fragments from the five barley loaves that had been more than they could eat. When the people saw the sign he had done, they said, "This is truly the Prophet, the one who is to come into the world." Since Jesus knew that they were going to come and carry him off.  to make him king, he withdrew again to the mountain alone.
+ + + + + + +

My Reflections:
A man of faith would always say, everything is possible with God but a man who has no faith would fail to see the infinite power of God. 

In our first reading we read about the prophet Elisha, the man of God who has twenty barley loaves. Elisha told his servant to give the loaves to the people to eat but his servant objected because his mind was being ruled by his doubt and lack of faith: Therefore the servant said to Elisha: "How can I set this before a hundred people?" But Elisha the man of faith insisted and out of the twenty barley loaves made from the first fruits he was able to feed the hundred people. And there was still some leftover.

In our gospel a similar event occurred, Jesus the son of God saw the large crowd who was after Him. Jesus tested the faith of Philip by saying to him, “Where can we buy enough food for them to eat?” Philip answered him, "Two hundred days?' wages worth of food would not be enough for each of them to have a little.'" With his negative reply Philip failed his own test of faith.

Soon after, Philip saw the miracle of the loaves and fish before his very eyes. With five barley loaves and two fish Jesus nourished the famished five thousand people and they had twelve wicker baskets with fragments to spare.     

In our discipleship with Jesus we must always be reminded to walk by our faith and not by our sight. If we desire for something that is noble and worthy and we think that it’s very impossible for us to achieve it. Let us reflect on it and let us check our faith meter it may be very low already if this is so, let us pray to Jesus for the grace of increase of faith.

Let us not forget that Jesus fed the five thousand with five barley loaves and two fish. …

Ang aking repleksyon para sa Linggo Hulyo 29 Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon, Juan 6:1-15

 Mabuting Balita:
1 Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng Lawa ng Galilea, na tinatawag ding Lawa ng Tiberias. 2 Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang pagpapagaling niya sa mga maysakit. 3 Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. 4 Noon ay malapit na ang Paskwa ng mga Judio. 5 Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? 6 Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. 7 Sumagot naman si Felipe, Kahit na po halagang dalawandaang salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila nang tigkakaunti.

Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, 9 Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang limang tinapay at dalawang isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo nga ang lahat, humigit-kumulang sa limanlibo ang mga lalaki. 11 Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi iyon sa mga tao. Gayundin ang ginawa niya sa isda. Nakakain ang lahat at nabusog. 12  Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, Ipunin ninyo ang lumabis nang di masayang. 13  Ganoon nga ang ginawa nila, at nakapuno sila ng labindalawang kaing.

Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, Tunay na ito ang Propetang paparito sa sanlibutan! 15 Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pipilitin siyang gawing hari, kaya't umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok.        
+ + + + + + +

Ang Aking Repleksyon:
Ang isang taong malakas ang pananampalataya ay laging mag sasabi na lahat ay posible sa Diyos. Pero ang taong walang pananampalataya ay hindi maniniwala na kayang gawin ng Diyos ang imposible.  

Sa ating pong unang pagbasa ay makikita natin si propeta Eliseo isang taong maka Diyos na meroong dalawampung tinapay. Sinabi ni Eliseo sa kanyang mga katulong, ihain ninyo iyan sa mga tao ngunit wala silang pananampalataya kaya sinabi nila, hindi ito magkakasya sa isang daang tao. Pero iniutos uli ni Eliseo, ihain ninyo iyan sa mga tao at inihain nga ng mga katulong at lahat ng isang daang tao ay nakakain at marami pa ang natira.

Sa ating pong ebanghelyo ay mayroon ding katulad na nangyari, nakita ni Jesus ang napakaraming mga tao na sumusunod sa kanya. Kaya sinubukan niya si Felipe sa pamamagitan ng pag tatanong ng ganito: Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Kaya sumagot naman si Felipe, Kahit na po halagang dalawandaang salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila nang tigkakaunti. Dahil sa kanyang maling pag sagot ay hindi nakapasa si Felipe sa pag subok sa kanyang pananampalataya. 

At ilang sandali pa ay nangyari na nga ang milagro ng pagpapakain sa limang libong tao sa pamamagitan lamang ng limang tinapay at dalawang isda. Nabusog silang lahat at may natira pang labingdalawang kaing na sobra.

Sa ating pag sunod kay Jesus ay palagi tayong pinaaalalahanan na palagi nating panghawakan ang ating matibay na pananampalataya. Na hindi naka ugnay sa ating lamang nakikita bagkus ito  ay naka ugat sa ating malalim na pananampalataya kay Jesus. Kung tayo ay may gustong gawin na maganda at karapatdapat sa mata ng Diyos subalit tayo ay nag dududa. Maari tayong mag reflect at tingnan ang tibay ng ating pananampalataya kay Jesus baka ito ay marupok na. Pag ganon na nga na mahina na ang ating pananampalataya tayo ay magdasal sa Poong maykapal na palakasin ang ating pananampalataya sa kanya.

Huwag nating kalilimutan na pinakain ni Jesus ang limang libong katao sa pamamagitan lamang ng limang tinapay at dalawang isda. … 

Wednesday, July 25, 2012

My Reflections for Friday July 27, Sixteenth Week in Ordinary Time Matthew 13:18-23

Gospel:
Jesus said to his disciples: "Hear the parable of the sower. The seed sown on the path is the one who hears the word of the Kingdom without understanding it, and the Evil One comes and steals away what was sown in his heart. The seed sown on rocky ground is the one who hears the word and receives it at once with joy. But he has no root and lasts only for a time. When some tribulation or persecution comes because of the word, he immediately falls away. The seed sown among thorns is the one who hears the word, but then worldly anxiety and the lure of riches choke the word and it bears no fruit. But the seed sown on rich soil is the one who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and yields a hundred or sixty or thirtyfold."
+ + + + + + +
My Reflections:
How do we respond to the words of God when we encounter it? Do we take time to ponder and reflect on it even for a short time?

We understand that we are always busy but we must not let this busyness take us completely out away from God. We must allocate some of our precious time for God otherwise we might become walking beings that is totally enslaved by this world. Walking being that is entirely at the mercy of power, riches, flesh and other worldly undertakings that is attractively sugar coated so that it could completely veer us away from God.

Jesus’ wants to be the rich soil at all times (to hear the word, understand it and live it) that’s why He gives us people that will introduce and guide us to God. But some do not even care to listen, some do care to listen but after a while they forget it, some listens and they remember but they forget to practice it in their daily life.

What Jesus wants from us is to hear the world of God, to reflect upon it and to apply it in our daily lives.  By doing so we now become the seed that was sown on the rich soil which bore fruit and yielded a hundred or sixty or thirtyfold.

Let us  therefore take time to listen and reflect on the worlds of God in the bible. ... 

My Reflections for Thursday July 26, Saint Joachim and Saint Anne, parents of the Blessed Virgin Mary; Matthew 13:10-17

Gospel:
The disciples approached Jesus and said, "Why do you speak to the crowd in parables?" He said to them in reply, "Because knowledge of the mysteries of the Kingdom of heaven    has been  granted to you, but to them it has not been granted. To anyone who has, more will be given and he will grow rich; from anyone who has not, even what he has will be taken away. This is why I speak to them in parables, because they look but do not see and hear but do not listen or understand.
Isaiah's prophecy is fulfilled in them, which says:

You shall indeed hear but not understand,
you shall indeed look but never see.
Gross is the heart of this people,
they will hardly hear with their ears,
they have closed their eyes,
lest they see with their eyes
and hear with their ears
and understand with their hearts and be converted
and I heal them.

"But blessed are your eyes, because they see, and your ears, because they hear. Amen, I say to you, many prophets and righteous people longed to see what you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it."
+ + + + + + + 
My Reflections:
Parables are stories filled with lessons about God and life, the disciples being close confidant of Jesus were aware of this and they know the meaning of each parable that Jesus gave them.

But not all were discerning of its meaning most especially the fickle crowd who would be there only because they want something from Jesus.  After they’ve got what they want from Jesus they once again detach themselves from Him in other words the fickle crowd were followers in need only.

There are still many nowadays who are like the fickle crowd they follow Jesus or they go to church because they are in need, for instance their need for the Sacraments. After they’ve gotten what they’ve wanted they distance themselves from the church until their next need of the church comes up once again.

We must follow Jesus the way the disciples followed Him they were not followers in need only, they were always there for Him; in good times and in bad. …

Tuesday, July 24, 2012

My Reflections for Wednesday July 25, Feast of Saint James, apostle; Matthew 20:20-28


Gospel:
The mother of the sons of Zebedee approached Jesus with her sons and did him homage, wishing to ask him for something. He said to her, "What do you wish?" She answered him, "Command that these two sons of mine sit, one at your right and the other at your left, in your Kingdom." Jesus said in reply, "You do not know what you are asking. Can you drink the chalice that I am going to drink?" They said to him, "We can." He replied, "My chalice you will indeed drink, but to sit at my right and at my left, this is not mine to give but is for those for whom it has been prepared by my Father." When the ten heard this, they became indignant at the two brothers. But Jesus summoned them and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and the great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you shall be your servant; whoever wishes to be first among you shall be your slave. Just so, the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many."
+ + + + + + +
My Reflections:
The mother and the two sons obviously do not know the virtue of humility otherwise they would have not requested to be at the side of Jesus in heaven. If they know something about the virtue of humility they would have not asked Jesus that self-promoting request. How is it to be a true servant of the Lord? To be a true servant is to be humble at all times to be self-effacing at all times so that Jesus will be more highlighted over us.

 We have our different motivations in serving in the different ministries in our church or in helping our fellowmen. Some use it as a spring board to enter their local politics. Some use it for them to be known in their community and as a badge of honor for them to be respected.

It’s none of the above actually.

True service in the church and with our fellowmen must always be accompanied by the virtue of humility. Our motivation is to serve without thinking of the gains and accolades that we will reap in return and this is how Jesus served us, His church.

Let us always serve with humility and let us always put forward the welfare of our fellowmen. 


My Reflections for Tuesday July 24, Sixteenth Week in Ordinary Time Matthew 12:46-50


Gospel:
While Jesus was speaking to the crowds, his mother and his brothers appeared outside, wishing to speak with him. Someone told him, "Your mother and your brothers are standing outside, asking to speak with you." But he said in reply to the one who told him, "Who is my mother? Who are my brothers?" And stretching out his hand toward his disciples, he said, "Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my heavenly Father is my brother, and sister, and mother."
+ + + + + + +
My Reflections:
There’s a story of a man who badly wanted to be close to Jesus so he went to a wise man and he asked for his counsel on what he must do to achieve his desire. The wise man told him to do good all the time, to help and extend love to everyone without expecting something in return. He followed the wise advice without question and true enough he found closeness with Jesus.
 
Closeness with Jesus is something that is always within our reach, it’s always there for us to take. Yet closeness with Jesus also requires us to follow His devotion to the will of God the Father for Him. We must do this also if we want to be close to Jesus and be called Jesus’ brother, sister and mother.

We must also desire to be called Jesus’ brother, sister and mother.

Ang aking repleksyon para sa Martes Hulyo 24 Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon, Mateo 12:46-50


Mabuting Balita:                         
46 Habang si Jesus ay nangangaral, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas ng sinagoga dahil nais nila siyang makausap. May nagsabi kay Jesus, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap." a 48       Ngunit sinabi niya, "Sino ang aking ina at sinu-sino ang aking mga kapatid?" 49                                    Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Sila ang aking ina at mga kapatid. 50  Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid."
+ + + + + + +
Ang Aking Repleksyon:
Mayroong kuwento tungkol sa isang taong gustong gustong mapalapit kay Jesus. Kaya nag punta siya sa isang ermetanyo o matalinong tao at tinanong niya kung ano ba ang dapat niyang gawin para mapalapit siya kay  Jesus. Sabi ng matalinong tao sa kanya: Gumawa ka palagi ng mabuti at palagi kang magbigay ng tulong at pag-ibig sa iyong kapwa na walang hinihinging kapalit. Sinunod niya  ito at naging totoo nga na siya ay naging malapit ng lubusan kay Jesus.

Ang pagiging malapit kay Jesus ay  isang bagay na abot kamay din natin pero meroon din itong hinihingi sa atin. At ito ay ang sundan si Jesus sa kanyang pagiging masunurin sa kanyang Ama sa langit. Kaya dapat hangarin natin na sumunod din sa Diyos para tayo ay matawag din ina at kapatid ni Jesus.

Dapat ay hangarin rin natin na tawagin tayong Ina at kapatid ni Jesus.  

Sunday, July 22, 2012

My Reflections for Monday July 23, Sixteenth Week in Ordinary Time Matthew 12:38-42


Gospel:
Some of the scribes and Pharisees said to Jesus, "Teacher, we wish to see a sign from you." He said to them in reply, "An evil and unfaithful generation seeks a sign, but no sign will be given it except the sign of Jonah the prophet. Just as Jonah was in the belly of the whale three days and three nights, so will the Son of Man be in the heart of the earth three days and three nights. At the judgment, the men of Nineveh will arise with this generation and condemn it, because they repented at the preaching of Jonah; and there is something greater than Jonah here. At the judgment the queen of the south will arise with this generation and condemn it, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and there is something greater than Solomon here."
+ + + + + + +
My Reflections:
A single lady who was in her early thirties was eyeing a man to be her boyfriend but she was not sure if he was the right one for her. So she said, I need a sign I need to see a white butterfly so that I will say yes to him.

Some of us may demand a sign from Jesus to confirm something but no sign is needed anymore for as long as our faith in Jesus is strong and for as long as we have that personal intimacy with Him. Jesus is more than enough for us to carry us through this life.

Let us always trust on Jesus, let us endeavor to know more about Him by reading our Bible, by visiting Him at the Adoration and by frequent presence in the celebration of the Holy Mass.      

Ang aking repleksyon para sa Lunes Hulyo 23 Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon, Mateo 12:38-42


Mabuting Balita:                         
38 Sinabi naman sa kanya ng ilang tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo, "Guro, maaari po bang magpakita kayo sa amin ng isang palatandaan?" 39       Sumagot si Jesus, "Lahing masama at taksil sa Diyos! Naghahanap kayo ng palatandaan ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas. 40                                        Kung paanong si Jonas ay tatlong araw at tatlong gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, ang Anak ng Tao ay tatlong araw at tatlong gabi ring nasa libingan. 41 Sa Araw ng Paghuhukom, tatayo ang mga taga-Nineve at sasaksi laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila matapos pangaralan ni Jonas. Ngunit higit pa kay Jonas ang naririto. 42 Sa araw na iyon, sasaksi rin ang Reyna ng Sheba laban sa lahing ito. Naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang masaksihan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit pa kay Solomon ang naririto ngayon!"
+ + + + + + +
Ang Aking Repleksyon:
May isang dalaga na nasa edad na trenta y sinko (35) na may na pupusuang lalaki na kanyang maging boyfriend. Pero siya ay hindi sigurado kung talaga bang siya na ang para sa kanya. Kaya Sinabi niya kailagan ko ng palatandaan kung siya na nga, kailagan ko makakita ng isang puting paro paro para sagutin ko siya.

Marahil ay marami sa atin ang humihingi ng palatandaan kay Jesus para makasigurado sa ating mga gagawing mga desisyon. Pero hindi na kailagan ang anumang palatandaaan ang kailagan lang natin ay ang ating matatag na pananampalataya kay Jesus. Sapat na sapat na ang ating matibay na pananampalataya kay Jesus para tayo ay maka pag desisyong ng tama sa ating buhay.

Palagi po tayong mag tiwala kay Jesus, pag sumikapan po natin na mas makilala pa siya sa pamamagitan ng pag babasa ng ating Biblia. Sa pamamagitan ng ating palaging pag bibisita sa kanya sa Adoration chapel at higit sa lahat ay sa pamamagitan ng ating palagiang taimtim na pag sisimba sa Banal na Misa.


Friday, July 20, 2012

My Reflections for Sunday July 22, Sixteenth Sunday in Ordinary Time Mark 6:30-34

Gospel:
The apostles gathered together with Jesus and reported all they had done and taught. He said to them, "Come away by yourselves to a deserted place and rest a while." People were coming and going in great numbers, and they had no opportunity even to eat. So they went off in the boat by themselves to a deserted place. People saw them leaving and many came to know about it. They hastened there on foot from all the towns and arrived at the place before them. When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd; and he began to teach them many things.
+ + + + + + +

My Reflections:
To whom can we compare Jesus in this world?

We can somehow compare Jesus to our parents. Try recalling how patient our parents were in teaching us the basics about life. Try recalling how hard they’ve tried to provide the very best for us. Try recalling the many family bondings that they’ve planned to further strengthen your family’s union. Try to recall the countless shepherding or guiding moments that we’ve received from them. And try to recall when they comfort and motivate us when we were feeling weary and tired.   

In essence Jesus is like a parent to the apostles and to those who followed Him He was a unifying factor for them. He motivated them, He bonded with them, He guided them, He healed them, He empathized with them and most of all He was a good shepherd to them.

In our gospel, after doing their mission and after telling Jesus what they have done the apostles were naturally exhausted. Jesus told them to go to a deserted place to rest for a while to recharge their weary bodies and minds. Perhaps Jesus also wanted to give an inspirational talk to His apostles so that He could further strengthen their resolve to continue their mission. Isn’t this what worthy parents would normally do the moment they see their children tired and weary from doing something commendable and important?  

Finally when Jesus arrived on the supposed to be deserted place the vast crowd who have been following Him were already there waiting for Him. Instead of telling  them to go away because He wants privacy He was moved with pity for them for they were like sheep without a shepherd and being a good shepherd himself Jesus began to teach them many things.

The shepherding that Jesus gave to His apostles and followers during that time is still very much alive up to this very moment and He is offering it to us right now. If we are tired and weary with the challenges and burdens of life let us go to Jesus for He will always be there to tell us to come let us go to a quite place and let us rest there for I (Jesus) will be there to shepherd and strengthen you. 

We have in Jesus the personification of a good parent and shepherd who has nothing but the very best for us. Let us always go to Him let us always desire to be with Him.

Ang aking repleksyon para sa Linggo Hulyo 22 Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon, Marcos 6:30-34


Mabuting Balita:                         
30 Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. 31 Subalit napakaraming taong dumarating at umaalis, at hindi na nila makuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Magpunta tayo sa isang lugar na kung saan maaari tayong makapagsarilinan, at upang makapagpahinga kayo nang kaunti." 32 Umalis nga silang sakay ng isang bangka, at nagpunta sa isang ilang na lugar.

33 Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakaalam kung saan sila pupunta. Kaya't ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon at naunahan pa nila sila Jesus. 34        Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol, kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay.
+ + + + + + + 

Ang Aking Repleksyon:
Kanino po ba natin pwedeng ihambing si Jesus dito sa mundo?

Maari nating ma i hambing si Jesus sa ating mga magulang, subukan nating alalahanin kung paano nila tayo boung pag mamahal na tinuruan ng mga mabubuting asal. Subukan nating alalahanin kung paano sila nag sumikap para lamang mabigyan tayo ng magandang kinabukasan. Subukan nating alalahanin ang maraming mga outings para mas mapatatag pa ang pamilya. At Subukan nating alalahanin kung paano nila tayo inaalalayan at tinutulugan pag tayo ay pagod na pagod na sa ating mga ginagawa. 

Sa madaling salita si Jesus ay parang magulang sa mga apostol at sa mga tapat na sumusunod sa kanya siya ang nag bibigkis sa kanila. Binigyan  sila ni Jesus ng inspirasyon, nakikipag bonding si Jesus sa kanila, ginagamot sila ni Jesus. Nakikipag dalamhati siya sa kanila at higit sa lahat siya ay isang mabuting pastol sa kanila.

Sa ating pong ebanghelyo, pagkatapos mag misyon at pagkatapos nilang mag ulat kay  Jesus tungkol sa kanilang mga ginawa sila ay natural na pagod na pagod. Kaya pinayuhan sila ni Jesus na magpunta sa tahimik na lugar para makapag pahinga at mag karoon sila ng self reflection kaugnay ng kanilang ginawagang pag mi misyon. Marahil ay gusto rin ni Jesus na bigyan sila ng maikling recollection para mas patatagin pa sila na ipag patuloy ang kanilang magandang ginagawang pag papahayag ng mga salita ng Diyos. Hindi po ba ay ganito rin ang ginawaga ng isang mabuting magulang pag nakita niya na pagod na pagod na ang kaniyang mga anak?

Nang dumating si Jesus sa lugar kung saan sila dapat mag papahinga ang napakaraming mga tao na sumusunod sa kanila ay naroon na at nag hihintay na sa kanya. Imbes na itaboy sila ni Jesus siya ay naawa pa sa kanila dahil sila ay parang mga tupang walang pastol. At dahil si Jesus ay ang mabuting pastol sila’y tinuruan niya ng maraming bagay.

Ang pag papastol na ibinigay ni Jesus sa kaniyang mga apostol at taga sunod ay buhay na buhay parin magpahangang sa mga oras na ito. At ito ay gustong gusto ni Jesus na ipadama rin sa atin, tayo na pagod na pagod sa araw araw na hamon ng ating mga buhay. Tayo na pagod na pagod na rin sa mga problemang ating hinaharap. Gusto rin ni Jesus na sabihin sa atin na halikayo pumunta tayo sa tahimik na lugar mag pahinga tayo roon dahil ako ay naroon para ipastol kayo at bigyan kayo ng lakas para mas matatag niyong maharap ang mga hamon  sa inyong mga buhay.

Si Jesus ay ang ating magulang at atin ring mabuting pastol na walang ibang hangad kundi ang ang ating kabutihan. Palagi tayong lumapit sa kanya at palagi nating hangarin ang makipag ugnay sa kaniya. ...

Wednesday, July 18, 2012

My Gospel Reflections for July 17 Saturday: Matthew 12:14-21

My Reflections:
In a snap shot reading of the gospel it would seem that Jesus was afraid of the Pharisees because He avoided them. But He wasn’t; the time has not come yet for Him to face head-on His constant persecutors.

How many times have we misinterpreted others and branded them cowards simply because they run away from a fight or they did not meet the challenge to fight.

The person who runs or avoids physical confrontation is the true courageous person and it is best exemplified by Jesus. …

My Gospel Reflections for Saturday July 18: Matthew 12:14-21

My Reflections:
Peaceful, nonviolent, calm these nouns describe the behavior of Jesus when He was being pursued by the Pharisees to be killed. Those who do not know Jesus well would say that He is a coward. But He is not; He faced His persecutors on His own time and He faced them with courage and meekness.

How many senseless killings have happened simply because we were not able to hold on to our temper? The best example that we can have here are road rage crimes, simple traffic incidents that turns violent for the reason that we are not able to hold on to our rage.

In Luke 6:29 Jesus tells us: “To the person who strikes you on one cheek, offer the other one as well.” By His words and actions Jesus shows us that it pays to be calm and peaceful amidst the agitation of your persecutors. …

My Gospel Reflections for Saturday: July 19, Matthew 12:14-21

My Reflections:
Some of the New Testament writings are actually the fulfillment of the Old Testament prophecies. In the Old Testament the Prophet Isaiah prophesied about Jesus the suffering servant whom the Father loved and with whom He was pleased.

Jesus knew of the plot by the Pharisees to kill Him. Instead of thinking how He can fight them back. He just went away and continued His ministry of healing. That is the great love of Jesus for His people. This love of Jesus is still within our midst right now we just have to be aware of it.

Maybe we don’t feel Jesus’ love for us. Why? Maybe we don’t pray and say thank you to Jesus for all the blessings that we receive. For example, in the morning when we wake-up and open our eyes do we thank God for the blessing of a new life?

Maybe we don’t attend Mass, maybe we are not aware of the Sacraments that Jesus has instituted to see as through as we go about our temporary journey in this world.

My Reflections for Saturday July 21, Fifteenth Week in Ordinary Time: Matthew 12:14-21


Gospel:
The Pharisees went out and took counsel against Jesus to put him to death. When Jesus realized this, he withdrew from that place. Many people followed him, and he cured them all, but he warned them not to make him known. This was to fulfill what had been spoken through Isaiah the prophet:

Behold, my servant whom I have chosen, my beloved in whom I delight; I shall place my Spirit upon him, and he will proclaim justice to the Gentiles. He will not contend or cry out, nor will anyone hear his voice in the streets. A bruised reed he will not break, a smoldering wick he will not quench, until he brings justice to victory. And in his name the Gentiles will hope.
+ + + + + + +
My Reflections:
What happens if we face violence with violence? It results to more violence! What happens if we avoid any form of violence and instead look for the avenue of peace? There shall be fruition of life and harmony, there will be fulfillment of the desire of God for peaceful resolution of conflicts.

In the gospel the Pharisees went after Jesus to kill Him, upon knowing of this inhuman intention against Him. He withdrew and faded away from His persecutor’s sight after which He continued His mission of healing.

It may seem in the gospel that Jesus is an epitome of cowardice but He’s not. Jesus simply knows that nothing good will come out of violence. Mahatma Gandhi said this timeless proverb about violence: “An eye for an eye will only make the whole world blind.”  

The individual who avoids violent confrontation is the true courageous person and this is best exemplified by Jesus. …

My Reflections for Friday July 20, Fifteenth Week in Ordinary Time: Matthew 12:1-8


Gospel:
Jesus was going through a field of grain on the sabbath. His disciples were hungry and began to pick the heads of grain and eat them. When the Pharisees saw this, they said to him, "See, your disciples are doing what is unlawful to do on the sabbath." He said to the them, "Have you not read what David did when he and his companions were hungry, how he went into the house of God and ate the bread of offering, which neither he nor his companions but only the priests could lawfully eat? Or have you not read in the law that on the Sabbath the priests serving in the temple violate the Sabbath and are innocent? I say to you, something greater than the temple is here. If you knew what this meant, I desire mercy, not sacrifice, you would not have condemned these innocent men. For the Son of Man is Lord of the sabbath."
+ + + + + + +
My Reflections:
A strict father suddenly realized that his strictness with his children was slowly creating a wall between him and his children. He carefully thought on how he could banish the wall that he himself created. So he said from now on I will not be strict anymore I would be more compassionate, approachable and merciful.

After a week the wall that created a gap between the father and his children has completely banished. The children were more open to their father and it created an ideal father and children relationship. Mercy or compassion is always higher than rigidity and strictness and Jesus himself said this: I desire mercy, not sacrifice (Matthew 12:7).

Let go therefore of your hatred, let go therefore of your pent-up emotions, let go and let the mercy of Jesus rule your heart. Let us always desire to be merciful because Jesus himself is merciful.

Monday, July 16, 2012

Ang aking repleksyon para sa Miyerkules Hulyo 18 Ika-15 ng taon, Mateo 11:25-27

Mabuting Balita:                         
25Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, "Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. 26 Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo.

27 "Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang Anak at ang mga pinili ng Anak na pagpahayagan niya.
+ + + + + + + 
                  
Ang Aking Repleksyon:
Boung kababaang loob na nag bigay ng papuri si Jesus sa kanyang Ama, kinilala ni Jesus ang kapangyarihan ng Diyos kahit na sila ay pareho ng katayuan.

Kung ganon  ang kababaang loob ay ang ating pag papasailalim sa kapangyarihan ng Diyos at kinikilala natin ang kanyang pagiging mataas kaysa atin. Sa pamamagitan din lamang ng ating kababaang loob tayo ay makakatangap ng mga biyaya mula sa Diyos. Halimbawa po kung may hinihiling tayo mula sa Diyos  dapat ay boung kababaang loob tayong dumadalagin sa kanya. At ang Diyos na palaging dumidinig sa panalagin na may pag papakumbaba ay ibibgay sa atin ang ating kahilingan.

Hindi natin bibiguin ang isang batang boung pagpapakababang humihingi sa atin ng isang bagay, ganyan din po ang Diyos. Hindi niya rin tayo bibiguin pag tayo ay humihiling ng maykababaang loob sa kanya.

Sa lahat ng bagay tayo ay palaging magpakumbaba huwag nating titingnan ang ating sarili bilang mas mataas sa ating kapwa para mas maging kalugudlugod tayo sa mata ng Diyos at ng ating kapwa.  
  

Ang aking repleksyon para sa Martes Hulyo 17 Ika-15 ng taon, Mateo 11:20-24


Mabuting Balita:                         
20 Pagkatapos, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon sapagkat hindi sila nagsisi't tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, 21 "Kawawa kayo, mga taga-Corazin! Kawawa kayo, mga taga-Bethsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga tagaroon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. 22 Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa Araw ng Paghuhukom ay mas mabigat na parusa ang sasapitin ninyo kaysa sa mga taga-Tiro at taga-Sidon. 23 At kayong mga taga-Capernaum, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang langit ngunit ibabagsak kayo c hanggang sa daigdig ng mga patay! Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nananatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon. 24 Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang daranasin ninyo kaysa sa mga taga-Sodoma."
+ + + + + + +  
                 
Ang Aking Repleksyon:
Si Jesus bagamat siya ay Diyos siya ay tao rin at paminsan minsan siya ay nagagalit din. Katulad na lamang ng ipinakikita sa ating ebanghelyo ng sinumbatan niya ang mga bayan ng Corazin at Bethsaida sa dahilan na ayaw nilang tumalikod at mag sisi sa kanilang mga kasalanan. Gumawa pa nga siya ng mga milagro doon para lubusan nila siyang makilala pero wa epek parin sa kanila patay malisya lang sila ay patuloy sa pagkakasala.

Aminin man natin o hindi ang iba sa atin ay para ring mga taga Corazin at Bethsaida na matititagas ang mga ulo at ayaw making kay Jesus. Oo nga tayo ay Naniniwala na may Diyos pero hangang diyan lang. Ang paniniwala ay ibang iba sa pagsasabuhay na kung saan ang nakararami sa ating ay kulang na kulang. 

Pag tapos na ang ating paglalakbay dito sa mundo   ang gusto ni Jesus ay tayo ay magiging kaisa niya sa langit. Kaya nga tayo ay palagi niyang pinaaalalahanan na iwanan na ang ating buhay makasalan pero konti lang sa atin ang nakikinig dahil mas pinahahalagahan natin ang mundo kaysa kay Jesus

Maging iba tayo sa nakararami mas mahalin natin ang Diyos kaysa sa pansamantalang mundong ito.