Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you. (Luke 1:30)

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Forgive my many grammatical and punctuation mistakes :). - mjdasma

Thursday, September 13, 2012

Ang aking repleksyon para sa Linggo Setyembre 16, Ika-24 Linggo sa karaniwang Panahon; Marcos 8:27-35

Mabuting Balita:
 Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa mga nayon ng Cesarea na sakop ng Filipos. Habang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin?"Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan, kayo daw po si Juan na Tagapagbautismo; sabi naman ng iba, si Elias daw kayo; may nagsasabi ring isa raw kayo sa mga propeta." "Ngunit para sa inyo, ano ang masasabi ninyo tungkol sa akin?" tanong niya. Sumagot si Pedro, "Kayo po ang Cristo." "Huwag ninyong sasabihin kaninuman kung sino ako," mahigpit na utos niya sa kanila.

Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, "Ang Anak ng Tao ay dapat magdanas ng matinding hirap. Siya'y itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng Kautusan. Siya'y ipapapatay ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw." 32      Hayagang sinabi niya ito sa kanila at dahil dito'y dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan. Ngunit tumalikod si Jesus, tumingin sa mga alagad, at sinabi kay Pedro, "Umalis ka sa harap ko, Satanas! Ang iniisip mo'y hindi galing sa Diyos kundi sa tao."

Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad, at sinabi sa kanila, "Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang sinumang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito; ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa Magandang Balita ay magkakamit nito.
+ + + + + + +

Ang Aking Repleksyon:
May isang lalaki na palaging nag darasal na sana ay magkaroon siya ng mas malalim na ugnayan kay Jesus. Palagi niyang ipinagdarasal na sana ay magpakita at makipagusap sa kanya si Jesus. Sa pamamagitan ng kanyang panaginip ay sumagot si Jesus sa kanya ng ganito: "Nakahanda kabang sumunod sa daan ng aking pagpapakasakit at paghihirap?" Ang lalaki ay biglang nalungkot sapagkat hindi niya kayang sundan ang daan ng pagsasakripisyo at pagpapakasakit ni Jesus. Kaya Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hindi mo makakamit yung gusto mo na magkaroon tayo na mas malalim na ugnayan."

Katulad ng nakararami sa atin si Pedro ay ayaw na si Jesus ay dumaan sa pag papakasakit. Sa dahilan pinagalitan niya si Jesus ng sabihin sa kanya na siya ay magdaranas ng matinding hirap, itatakwil at sa kalaunan ay papatayin. Bakit ba ang nakararami sa atin ay ayaw na dumaan sa pag hihirap at pag papakasakit?  Dahil ba sa mas binibigyan natin ng halaga ang mga pansamantalang kaligayahan ng mundong ito? Ano ba ang mas nanaisin natin: Ang maraming makamundong kaligayahan? O ang ating personal na relasyon kay Jesus? Na makakamit lamang natin sa pamamagitan ng ating mga pagsubok na kung tutuusin ay magaan din namang dalhin dahil katulong natin si Jesus na magbubuhat nito.    

Marami sa atin sa kasalukuyang ay walang personal na relasyon kay Jesus sa dahilan na mas mahal natin ang mundo kesa kay Jesus. Hindi tayo malapit kay Jesus dahil madali natin siyang ipinagkakanulo pabor sa maraming mga temptasyon at kaligayahan ng mundo.

Ano po ba ang mapapala natin kung mapasaatin ang lahat ng yaman ng mundong ito pero wala naman si Jesus sa ating mga buhay? Wala kundi puro kalungkutan at kahungkagan. Oo tayo ay makakasumpong ng kaligayahan pero ito ay hindi magtatagal, pagkalipas ng maikling panahon ay babalik ang kalungkutan at kawalan sa ating mga buhay. Huwag po nating hayaan na tayo ay maloko ng mundo dahil wala tayong mapapala na kaluwalhatian sa mundo.

Masusumpugan po lamang natin ang tunay na kaligayahan sa ating mga sarili sa pamamagitan ng ating tapat na pagsunod kay Jesus. At sa pamamagitan din lamang ng ating pagpapasan ng ating sariling krus na tayo ay mag kakaroon ng personal at walang hangang relasyon kay Jesus.  

No comments:

Post a Comment