Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you. (Luke 1:30)

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Forgive my many grammatical and punctuation mistakes :). - mjdasma

Sunday, June 17, 2012

Ang aking repleksyon sa Hunyo 18 Lunes sa Ika-11 Lingo sa Karaniwang Panahon Mateo 5:38-42


Ang aking repleksyon:
May isang babae na na diskobre niya na ang kanyang asawa ay may ibang babae liban sa kanya. Nang malaman niya ito ay kaagad nag laro sa kanyang malikot na isip ang gumanti sa kanyang nangaliwang asawa. At ginawa niya nga ang hindi maganda at sila ay nag kahiwalay ng tuluyan ang kanilang mga anak ay kanila nalang ipinaalaga sa kanilang kamaganak.

Ang sabi ni Mahatma Gandi ay ganito: Mabubulag ang boung mundo pag ang ating ginamit na prinsipyo ay mata sa mata. Ang ibig lamang sabihin nito ay walang sinumang nagwawagi sa prinsipyo ng pag hihiganti. Habang tayo ay maigting na maigting na gustong gumanti ay mas inilolublob lang natin ang ating pagkatao sa putikan ni satanas.

Imbes na gumanti ay bakit hindi nalang tayo mag pakumbaba? Bakit hindi natin patawarin at ipagdasal yung mga taong yumurak sa ating pagkatao? Mahirap itong sundin pero kailangan nating sumunod dahil ito  ay turo mismo ni Hesus.

Walang nagwawagi sa pagsunod sa prinsipyong mata sa mata lalo na sa buhay ng mag asawa.  

No comments:

Post a Comment