Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you. (Luke 1:30)

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Forgive my many grammatical and punctuation mistakes :). - mjdasma

Tuesday, June 12, 2012

Ang aking repleksyon sa Hunyo 15 Biyernes Kamahal mahalang Puso ni Hesus Juan 19:31-37


Ang aking repleksyon:
Isipin natin na nakikita natin ang walang buhay na si Hesus na naka bayubay sa krus. Isipin natin na nakikita natin ang walang buhay na si Hesus na nasa krus habang ito ay sinasaksak ng sibat na umabot sa kanyang kamahal mahalang puso. Ang ating bang mga damdamin ay naantig sa ganitong pangyayari? Huwag na huwag nating kalilimutan ang pag sa sakripiisyo ni Hesus para sa atin. Huwag nating kalilimutan na ibinigay ni Hesus ang kanyang buhay at kamahal mahalang puso para sa atin.  

Marami na sa atin ang kinalimutan na ang pag sasakripisyo ni Hesus kapalit ng mundong ito. Nasaan na sila sa ngayon o ano naba ang nangyari sa mga buhay  nila? Marami ang nag sasabi na dapat si Hesus ay ilibing na lamang kasama ng mga kasaysayan ng mundong ito. Nasaan na sila sa ngayon o ano naba ang nangyari sa mga buhay  nila sa ngayon?

Dapat ay hindi natin kalimutan na isinakripisyo ni Hesus ang kanyang buhay para sa atin, dapat ay hindi natin kalimutan na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtung na anak para tayo ay mag karoon ng buhay. Ang mga hindi nakakalimot kay Hesus ay patuloy niyang binibiyayaan.

Isa po ba tayo sa hindi nakakalimot sa napakaraming pag sasakripisyo ni Hesus?

No comments:

Post a Comment