Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you. (Luke 1:30)

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Forgive my many grammatical and punctuation mistakes :). - mjdasma

Monday, June 4, 2012

Ang aking repleksyon para sa Hunyo 7, Huwebes sa Ikasiyam na Lingo Marcos 12:28-34


Ang aking repleksyon:
Ano ang pinaka mataas na pag sasabuhay ng ating pag ibig sa Diyos? Ito ay sa pamamagitan ng ating pag ibig sa ating kapwa ng walang pasubali maging sino man sila.

Sa isang lugar ng mag kakapitbahay ay may isang pamilya na palaging nag sisimba. Lagi silang nandoon sa simbahan tuwing lingo para mag bigay papuri sa Diyos. Pero pag dating naman nila sa bahay ay para silang mga tigre kung sila ay magalit sa kanilang mga kasambahay pag sila ay nag kakamali. Minamaliit din nila ang kanilang mga kapitbahay dahil sila ay mayaman at edukado.

Paano mapapasaatin ang pag ibig ng Diyos o paano natin masasabi na nag mamahal tayo sa Diyos kung mababa ang ating pag tigin sa mga mahihirap at hindi masyadong nakapag aral?

No comments:

Post a Comment